IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’

1. Strina ghall-Knisja: Ewro 720.20 Nirringrazzjawkom.

2. It-Tnejn 14 ta’ Jannar :

9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament hdejn l-Ufficcju Parrokkjali.

6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

3. It-Tlieta 15, l-Erbgha 16 u l-Hamis 17 ta’ Jannar :

Il-Kappillani jkollhom ‘Live-In’ is-Seminarju tal-Virtu’. Jiddiskutu din is-sena dwar ir-Rizultat tac-Censiment u kif se nfasslu l-hidma pastorali taghna wara dan l-ezercizzju.

4. It-Tlieta 15 ta’ Jannar :

6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett “L-Istrutturi tal-OFS”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd hu mistieden.

5. L-Erbgha 23 ta’ Jannar :

9.30am Il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani tavza li ser issir Tahdita minn Dr Doris Cannataci fic-Centru Sant’Antnin, dwar il-“Hidma ta’ San Pawl f’Malta”. Kulhadd hu mistieden.

5.30pm Il-Grupp Zghazagh Sacro Cuor (Pre-Teens) flimkien mal-Life Network Malta, ser jorganizzaw tahdita dwar il-Valur tal-Hajja mill-Koncepiment. Mistiedna l-Adoloxxenti u z- zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Jiltaqghu fic-Centru Parrokkjali fi Triq San Gwann Battista.

6. Il-Fondazzjoni Manutenzjoni Santwarju/Kunvent Sacro Cuor : Javza li beda x-xoghol fuq l-Antiporta tal-bieb tal-genb fejn hemm ir-rampa biex persuni b’dizabilita’ jidhlu fis-Santwarju permezz ta’ wheelchairs kull daqs. L-ispiza hi mistennija tkun Euro 3,000. Min jixtieq jisponsorja din l-opra javvicina lil Gwardjan, lill-Kappillan jew lil Peter Darmanin (l-Amministratur tal-Fondazzjoni). L-isem tal-isponsor jitwahhal mal-bieb. Nirringrazzjawkom.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza: Li fl-1 ta’ Gunju ser torganizza Gurnata Catania bl-Airmalta. Kellmu lil Brian Vigar.

 Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mon: 7953 7719.