Ordni Franġiskan Sekular

110 of 124 items

Mil-Lejl Iswed ghan-Nahar Imdawwal – Tony Mahoney

by Administrator

 Meta bniedem jagħmel żmien ma jużax riġlejh, dirgħajh jew sebgħu, dil-parti tal-ġisem tiġġamja u ma taħdimx. Irid jibda jħaddimha, billi jużaha, bil-mod il-mod. Din ir-riġel, l-id jew is-subgħa huma l-istess bħall-Iskrittura. Jekk tagħmel żmien ma taqbadx il-Kelma t’Alla, taqraha, tifhimha u tapplikaha ma jkunx faċli għalik. Ara Pawlu, Ġwanni u l-Evanġelisti l-oħra kollha fehmu din […]

L-Axxensjoni ta’ Ġesù fis-sema. – Brigitte Arrad

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk, Ser naqsam magħkom xi ħsibijiet tal-Papa Emeritus Benedettu XVI fuq l-Axxensjoni ta’ Ġesù fis-sema. Id-dehriet ta’ Ġesù lid-dixxipli, wara il- qawmien tiegħu mill- mewt, kienu testimonjanza li Ġesù ma baqagħx fil-qabar, imma li qed jgħix.  Riedhom iwasslu l-aħbar li Hu haj – anzi li Hu l-Ħajja. Fl-evanġelu skond […]

Tibzghux… – Peter Darmanin

by Administrator

TIBZGHUX… Dan hu l-jum li ghamel il-Mulej ghalina. Bl-ghajnuna Tieghu, il-lejla se nergghu niltaqghu flimkien, ghal-Laqgha ta’ kull gimgha, wara 14-il xahar “maqfula fic-cenaklu ta’ darna”.Ippermettuli nikwota xi siltiet mill-Pastorali ta’ l-Isqof t’Ghawdex, illum il-Kardinal Grech, li kien ghamel fid-9 ta’ Marzu ta’ sentejn ilu, biex nirriflettu fuqhom f’xi hin matul il-gurnata.“Ahna nies li nħobbu […]

Il-Beatu Lucien Batovasoa – Joe Gatt

by Administrator

Il-Beatu Lucien Batovasoa Luċien Batovasoa twieled f’1908 ġewwa ir-raħal ta’ Vohipeno, f’Madagasċar. Il-misjunarji tal-post innutaw li Luċien kellu talenti speċjali u bagħatuh jistudja għand il-Ġiswiti biex jiġi imħarreġ bħala għalliem. Kellu ħafna talenti barra ta’ għalliem. Kien mużiċista, kantant, sportiv kbir u lingwista. Kien jitkellem b’ħames lingwi, Ċiniż; Ingliż; Franċiż; Ġermaniż u Latin. Kien iħobb […]

Min habib genwin… sar Missierna – Tony Mahoney

by Administrator

MINN ĦABIB ĠENWIN … SAR MISSIERNA Maħbub San Ġużepp, ippermettili, nitolbok tisma’ l-ħsibijiet umli tiegħi, illum, nhar il-Festa tiegħek, fid-dinja … għax żgur li  fil-ġenna qed tgawdi Festa kontinwa.  Nemmen li  Ġesu għadu ubbidjenti lejk u jisma’ minnek kif kien jagħmel f’Nażaret. Għalhekk irrid inġib it-talba tiegħi quddiemek bħala ħabib ġenwin, u aħna se nobduk […]

Xi jwassal bniedem biex ikun pront jiggudika lil haddiehor? – Pauline Darmanin

by Administrator

Carmen u Frans dahlu f’dar gdida. Tieqa kbira tal-kcina kienet taghti ghal fuq it-terrazzin tal-gara, fejn kuljum din kienet tonxor naxra hwejjeg. Kuljum Carmen kienet tikkummenta, ”Ara ftit Frans ~ din il-mara ma tghallmitx tahsel il-hwejjeg! Ara l-bojod kif inhuma mdensin!” Wara xi granet, Carmen staghgbet… ”Frans fl-ahhar il-gara tghallmet tahsilhom il-hwejjeg! Ara kemm jidhru […]

Min hu Alla l-Missier – Joe Debono

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani, Dan l-ahhar kelli cans naqra ftit mhux hazin xi kitbiet ta’ Terry Modica, direttrici biezla hafna tal-Good News Ministries.   Terry twieldet fi hdan familja protestanta. Fil- fatt, missierha , li miet dan l-ahhar, kien ukoll “minister”.  Terry ikkonvertit ghar-religjon kattolika wara li ssahhret wara s-sagrament ghaziz ta’ l-Ewkaristija.  Hi kitbet ktieb ta’ […]

“Kif se nhallas lil Mulej ghal dak kollu li ghamel mieghi” – Peter Darmanin

by Administrator

Il-Paci maghkomNibda dan il-messagg tieghi billi nawgura lil kulhadd il-kumplament tal-festi t-tajba tal-Ghid Imqaddes bil-tislima sabiha li Sidna Gesu Kristu sellem lil Appostli migbura fic-Cenaklu, WARA L-QAWMIEN TIEGHU: “IL-PACI MAGHKOM”.Bhal llum 79 sena, gurnata b’gurnata, omm zaghzugha Bormliza welldet tarbija f’xelter, fl-eqqel xahar tal-gwerra f’Hal Tarxien. Dik it-tarbija semmewha Peter.Ghaddew 79 sena minn fuqi. O […]

Frangisku u t-Talba tal-Missierna – Tony Mahoney

by Administrator

Dan huwa rakkont miktub minn wieħed li kien qed jifforma parti mill-grupp tal-Aħwa ta’ Franġisku. Kien jismu Tumas minn Celano.  Hekk kiteb Celano: “Darba waħda Franġisku kien miġbur jaħseb u jiskanta bill-ħniena mmensa li kien wera miegħu Alla. Franġisku xtaq ħafna li l-Mulej jurih it-triq li għandhom jgħaddu minnha, huwa u ħutu. Għalhekk mar jinġabar […]

Nemmnu u nafdaw FiH – Cecilia Attard

by Administrator

NEMMNU U NAFDAW FIH Gheziez, Kemm il-darba smajna u lissinna l-frazi ‘Min jistenna jithenna’.  Izda meta nigu biex nistennew xi grazzja minnghand Alla bhal donnu li din il-frazi ninsewha kompletament.  Irridu kollox malajr u m’ghandniex pacenzja nistennew. Tul il-mixja tal-hajja taghna ta’ spiss ikollna bzonn niehdu decizzjonijiet important.  Xi drabi dawn ikunu ta’ certa mportanza li jgeghluna ta’ bilfors niddecidu fejn se mmorru, liema triq se niehdu.  Jekk nippruvaw nitilqu ghal rasna minghajr ma nfittxu l-ghajnuna t’Alla, it-triq li niehdu tista’ issarraf f’dieqa u ta’ qsim il-qalb.  Ghalkemm il-Mulej Alla hu dejjem lest li jidderigina fit-triq it-tajba, kultant din id-direzzjoni ma jaghtihielniex fil-pront kif nippretendu ahna.  Hu jkollu raguni ghal dan kollu izda ahna ma nkunux nafu x’inhi.  Kultant ukoll din l-istennija tista’ thallina fi stat ta’ konfuzjoni u ncertezza. Dan japplika wkoll ghal meta nitolbu xi grazzji li ghandha bzonn. Qatt hsiebna ghaliex il-Mulej ihallina nistennew?  Dan jaghmlu biex jattira l-attenzjoni taghna.  Meta kollox ikun miexi sew u ghaddejjin hajja trankwilla, facilment inwarrbuH ghal kollox.  Izda l-incertezza fil-hajja taghna iggieghlna nduru lejH.  Meta nimxu mal-passi Tieghu u nhallu l-Ispirtu Qaddis jahdem fina, ahna nkunu nistghu nifthu widnejjna halli nisimaw lehnu. Ghalhekk, iz-zmien ta’ stennija huwa z-zmien li fih Alla jkun qed jahdem biex iwitti t-triq ghalina skond ir-rieda Tieghu.  Ikun qieghed ukoll isawwarna qabel ma nkunu pronti biex nghaddu minn dak li ‘l Mulej hejja ghalina.  L-istennija hija wkoll mezz biex nikbru spiritwalment u fil-fidi taghna.  Il-maturita fil-fidi ssir evidenti meta nkunu kapaci nistennew b’kunfidenza shiha f’Alla li se jurina it-triq ‘in his own good time’.  Jekk, ghal kuntrarju, ma jkollniex is-sabar li nistennew u allura naghmlu dak li jfettlilna minghajr ma nhallu Lilu jahdem sakemm iwassalna ghad-direzzjoni t-tajba, nistghu nitilfu l-paci u s-serenita.  B’hekk nidhlu f’konfuzzjoni  u ansjeta zejda.  Nistaw ukoll nibirdu jew nitilfu l-fidi. Tul din l-istennjia irridu nkomplu […]