Ordni Franġiskan Sekular

110 of 65 items

Ninsabu fil-gimgha tal-Hniena Divina. – Peter Darmanin

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani, Paci u Gid. Kif intom? Kulhadd qed jobdi t-twissijiet tal-Awtoritajiet tas-Sahha? Kif tafu, ir-Randan ghadda, addio Maratona, addio Zjara Frangiskan. Il-Gimgha Mqaddsa ghaddiet bis-Santwarju vojt mill-parruccani. L-Ghid Imqaddes gie u ghadda. Grazzi ghat-teknologija u ghal-Fraternita Frangiskana Parrokkjali stajna ngawdu l-gmiel tal-funzjonijiet religjuzi minn djarna stess. Sewwa jghidu li l-oggett meta titilfu tapprezzah. […]

Nikkutentaw bit-tqarbina tax-xewqa. – Joe Gatt

by Administrator

Għeżież ħuti f’San Frangisk, Nhar il-Ħadd li għadda il-Knisja fakret id-daħħla ta’ Kristu Sidna f’Ġerusalem. Din is-sena ma ħadniex sehem attiv fil-purcisjoni bil-friegħi tal-palm u l-weraq taż-żebbuġ f’idejna biex nagħtu bidu għac-celebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid tal-Mulej. Kollox seħħ fil kwiet minghajr is-sehem tal-fidili nsara. L-istess ser jiġri waqt ic-celebrazzjonijiet kollha ta’ din il-Ġimgħa li jimmarkaw il-Misteru […]

‘FID-DINJA XEJN MA JSIR ADDOĊĊ JEW B’KUMBINAZZJONI’ – Tony Mahoney

by Administrator

‘FID-DINJA XEJN MA JSIR ADDOĊĊ JEW B’KUMBINAZZJONI’ Hekk kien jgħid Dun Ġorġ Preca, illum San Ġorġ. Kliem li ta’ tifel li kont fil-MUSEUM kien jimpressjonani. Illum, fl-eta tiegħi, aktar nifhem x’ried jgħid Dun Ġorġ. Kelli kurżita kbira nkun naf għaliex dan il-misħut virus semmewh ‘corona-virus’. Sa ktibt direttament lil WHO iżda ma tawnix tweġiba sudisfaċenti. […]

Gheziez hbieb, dan hu zmien ta‘ prova. – Pauline Darmanin

by Administrator

“Gheziez hbieb u huti fil-Fraternita, Ghal darb’ohra illum ergajna ma nistghux niltaqghu u milli jidher se ndumu ma nergghu naraw lil xulxin. Ikolli nistqarr li nimmissjakom hafna …… lil kull wiehed u wahda minnkom, b’dik il -harsa u tbissima individwali li taghmilkom specjali! Nimmissja dik il-kikkra kafe (u xi gallettina!) waqt li naqsmu esperjenzi u […]

Ninsabu fir-Randan imqaddes. – Peter Darmanin

by Administrator

Gheziez huti fl-Ordni Frangiskan Sekulari, Il-lejla mhux se niltaqghu bhas-soltu. Mhux b’kapricc, imma ghax ic-cirkustanzi prezenti jitolbu dan. F’dan il-mument ta’ prova ghalina ilkoll u ghal Malta taghna, ejjew flimkien ninghaqdu u nitolbu ghal xulxin u ghall-proxxmu taghna kollu, specjalment l-gheziez taghna u ghal kull membru tal-Parrocca taghna. Ninsabu fir-Randan imqaddes. Zmien ta’ talb, sawm […]

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.

IT-TLIETA, 19 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Wirt Pawlin”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Dawn il-laqghat huma miftuha ghal kulhadd.

Secular Franciscan Order

by Administrator

Secular Franciscan Order The Order of Secular Franciscans is a Way of Life, approved by the Church, for men and women, married or single, who are called to take an active part in the mission of Christ to bring ‘the good news of salvation’ to the world. They commit themselves to a life in Christ […]