1. Il-Gabra specjali ta’ Marzu: Kienet 628.73 Ewro. Nirringrazzjawkom.

2. It-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ Marzu: 9.30am Ezercizzi Spiritwali fil-Knisja taghna. Jippriedka P. Alex Scerri O.Carm., Pirjol.

3. It-Tlieta 12 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu Gesu’?”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden.

4. L-Erbgha 13 ta’ Marzu: 5.30pm Il-Pre-Teens ser ikollhom tahdita mill-Psikjatra Dr Mark Xuereb. Jitkellem dwar “Bullying”.

5. Il-Gimgha 15 ta’ Marzu: 6.45pm K.P.P. ( Kunsill Pastorali Parrokkjali.)

6. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: Harga ghal Marsaxlokk. 8.00am Tluq mis-Savoy Bus Stop. 9.00am Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pompei. U snacks, te jew kafe’. Hin liberu ghal Monti. 12.30pm Tluq ghal tas-Sliema. Prezz 12-il Ewro li jinkludi transport u snack. Booking ghand Brian Vigar jew P. Clive Camilleri OFM.

7. Matul ir-Randan jinhargu l-Istatwi tal-Passjoni fil-Knisja: Donazzjonijiet ghall-fjuri huma apprezzati.

8. Is-Sibt u l-Hadd, 23 u 24 ta’ Marzu: Gabra ghas-Seminarju.

9. Il-Hadd 7 ta’ April: Fic-Centru tal-Parrocca taghna se terga’ ssir il-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Inheggukom timmarkawha fil-Kalendarju biex tattendu bi hgarkom. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan jew mis-Sagristija.

10. Kummissjoni Festa tavza:
Il-Gimgha 15 ta’ Marzu: 8.30pm Pizza Buffet Night fic-Centru Sant Antnin.
It-Tlieta 19 ta’ Marzu: 10.00am Coffee Morning l-Kazin. Prezz 13 Ewro bl-ikel u l-loghob tal-bingo. Parti mill-qliegh imur ghar-Restawr tal-Ventartali tal-Festa. Booking ghand Brian Vigar.
Il-Weekend tat-22 sal-24 ta’ Marzu: 8.00am sat-8.00pm Book Sale il-Kazin. Bejgh ta’ Kotba godda bi prezzijiet irhas.

11. Maghmudija f’Sibt il-Ghid : Min hu nteressat, ikellem lil Kappillan.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliema

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.