1. It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp.

2. L-Erbgha 20 ta’ Marzu :
5.30pm Il-Pre-Teens ser jorganizzaw tahdita mill-Life Network Malta fuq l-Abort. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Il-Genituri huma wkoll mistiedna jattendu.
6.30pm Il-Kappillan ikollu tahdita ghall-Operaturi Pastorali fil-Knisja.

3. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: 7.00pm il-Kappillan ikollu l-Laqgha mal-Genituri u Kustodji tat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina u tal-Konfermazzjoni, hdejn l-Ufficcju tieghu.

4. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: Harga ghal Marsaxlokk. 8.00am Tluq mis-Savoy Bus Stop. 9.00am Quddiesa. Niehdu snacks, te/kafe’. Hin ghal Monti. 12.30pm Nitilqu lura. Prezz 12 il-Ewro li jinkludgu transport u snack. Booking: Brian Vigar jew P. Clive OFM.

5. Matul ir-Randan jinhargu l-Istatwi tal-Passjoni fil-Knisja: Donazzjonijiet ghall-fjuri tal-vari u s-sepulkru huma apprezzati. Mehtiega wkoll weraq tal-bella donna.

6. Is-Sibt u l-Hadd, 23 u 24 ta’ Marzu: Gabra ghas-Seminarju.

7. Il-Hadd 7 ta’ April: Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir fic-Centru. Hudu formola mis-Sagristija. Jew cemplu: 2041 4750 / 9976 2775.

8. Is-Sibt 13 ta’ April: 7.30pm Dramm “Mall-Passi tal-Passjoni”.

9. Anzjani li jixtiequ ‘part time nurses’: Jistghu jikkuntattjaw lill-Kappillan ghal aktar informazzjoni.

10. Kummissjoni Festa tavza:
It-Tlieta 19 ta’ Marzu: 10.00am Coffee Morning l-Kazin. Prezz 13 Ewro. Il-Bingo ta’ kull nhar ta’ Erbgha u l-Hadd isir bhas-soltu.
Il-Weekend tat-29 sal-31 ta’ Marzu: Book Sale il-Kazin. Kotba bi prezzijiet irhas.
Ser isir Bazaar f’April: Min ghandu xi affarijiet icempel in-Nru. fin-Notice Board.
Ser issir Wirja tal-Gimgha l-Kbira: Min irid jiehu sehem, ikellem lill-Gwardjan.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.