1. Dan il-Weekend: Issir il-Gabra ghas-Seminarju.

2. It-Tlieta 26 ta’ Marzu :
10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent. Prezz 12 Ewro. Jinkludi loghob tal-Bingo u Ikel.
6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Hassejt id-dell ta’ Idu fuqi”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden.

3. L-Erbgha 27 ta’ Marzu:
Il-Kumm. Parr. Anzjani qed torganizza l-Harga ta’ Marzu. 8.45am Tluq mis-Savoy Bus Terminus. Quddiesa fil-Knisja ta’ Giezu, ir-Rabat.
5.30pm Il-Pre-Teens ikollhom Tahdita mill-Kappillan fuq ir-Randan hu Sfida ghaz-Zghazagh. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq.

4. Dan il-Weekend: Bejgh ta’ Figolli  ‘homemade’ fejn il-bookshop tal-knisja b’risq il-Kunvent.

5. Il-Hadd 31 ta’ Marzu: 9.30am Seminar sa nofsinhar ghall-Koppji fic-Centru Parrokkjali ta’ Stella Maris. B’riflessjoni u diskussjoni dwar ir-Randan.

6. Grazzi tad-donazzjonijiet ghall-fjuri: S’issa ngabru 220 Ewro. Dawn se jmorru ghall-fjuri tal-Istatwi tal-Passjoni u tas-Sepulkru. Mehtiega wkoll Weraq bella donna.

7. Programm tal-Gimgha Mqaddsa u tat-Tberik tal-Familji lesti: Min hu responsabbli mit-toroq, jista’ jigbor il-Programmi mis-Sagristija.

8. Il-Hadd 7 ta’ April: Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir ic-Centru. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan u mis-Sagristija.

9. Is-Sibt 13 ta’ April: 7.30pm Dramm “Mall-Passi tal-Passjoni”.

10. Anzjani Irgiel li jixtiequ ‘part time nurses’ : Jistghu jikkuntattjaw lill-Kappillan.

11. Kummissjoni Festa tavza:
Il-Bookfair: Giet trasferita ghal gurnata ohra li tithabbar aktar ‘il quddiem.
F’Ottubru: Gita ta’ 4 ijiem ghal Catania / Palermo / Enna. Prezz: 470 Ewro li jinkludi kollox, excursions full board. Kellmu lil Brian Vigar.
Bazaar f’April : Min ghandu xi affarijiet icempel in-Nru. fin-Notice Board.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.