1. It-Tnejn 4 ta’ Marzu: 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

2. It-Tlieta 5 ta’ Marzu:
6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Il-Gustizzja t’Alla, il-Hniena TieghU”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan.
7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju Parrokkjali.

3. L-Erbgha 6 ta’ Marzu: Ras ir-Randan. Sawm u Astinenza. Funzjoni tal-Irmied f’kull quddiesa.

4. Il-Gimgha 8 ta’ Marzu:
9.00am L-Iskejjel ta’ St Benild u Stella Maris College ser jorganizzaw il-Purcissjoni tad-Duluri. Kulhadd hu mistieden.
6.30pm Laqgha ghal Genituri / Gwardjani tal-Abbatini fic-Centru. Il-prezenza u partecipazzjoni hi apprezzata.

5. Is-Sibt 9 ta’ Marzu : 6.30pm Jinghata l-Mandat lil Ministri tat-Tqarbin.

6. Il-Hadd 10 ta’ Marzu: L-1 Hadd tar-Randan.

7. Pre-Teens: Is-Sibt 2 ta’ Marzu imorru l-Belt ghall-Karnival u wara l-Pizza Hut. Dettalji fuq fb. L-Erbgha 6 ta’ Marzu – Ras ir-Randan. Jiltaqghu c-Centru u wara jigu l-Knisja ghall-Funzjoni tal-Irmied.

8. Il-Fondazzjoni Manutenzjoni Santwarju / Kunvent : Gentilment titlob donazzjonijiet ghal manutenzjoni fuq l-Apside u l-Koppla. Id-donazzjonijiet jinghataw lill-Gwardjan jew jintefghu fil-kaxxa taht in-Noticeboard.

9. Kummissjoni Festa tavza:
Is-Sibt 9 ta’ Marzu, Free Car Wash fejn ic-Centru Sant Antnin mid-9.00am sal-4.00pm. Organizzata miz-Zghazagh. Donazzjoniji apprezzata.
Il-Gimgha 15 ta’ Marzu, 8.30pm Pizza Buffet Night fic-Centru Sant Antnin. Prezz 12 Ewro. Bookings ghand Brian Vigar.

10. Insegwu l-Programm tar-Randan u l-Ghid: Genituri li jixtiequ jghammdu fil-Vgili tal-Ghid, ikellmu lill-Kappillan. Hu mehtieg il-Kunsens taz-zewg genituri.

11. Il-Kunsill Lokali: se jqassam is-‘sort it out bins’ nhar it-Tnejn 4 u t-Tlieta 5 ta’ Marzu bejn l-10.00am u s-6.00pm. Mis-Sala tal-Iskola Primarja, fi Triq Nicolo Isourd.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.