Gheziez Huti Frangiskani,
 
IT-TORRI TA’ BABEL U L-KONFUZZJONI
 
Fil-Genesi (Kapitlu 11) insiebu r-rakkont tal-grajja tat-Torri ta’ Babel. Fih naraw kif il-bniedem minn dejjem kibritlu rasu u ried jilhaq is-sema b’idejh.
 
Din il-grajja tohodna lura ghar-rakkont tad-Duluvju. Wara d-duluvju Alla ghamel patt gdid mal-holqien fi zmien Noe. Noe u familtu hargu mill-Arka, u Noe bena altar li fuqu offra sagrificcju lil Alla. Alla accetta dan is-sagrificcju, tant li ddecieda li qatt aktar ma jerga jgharraq l-art.  Dan il-patt Alla jissiggillah bis-sinjal tal-qawsalla.
 
Noe kellu tlett ulied. Ghadda z-zmien minn generazzjoni ghal ohra u l-familja ta’ kull wiehed stabbiliet it-tribu taghha u minnhom hargu l-popli differenti.  Uhud  minnhom isettiljaw x’imkien u ohrajn komplew iduru.  Kien waqt wahda minn dawn il-migrazzjonijiet li grupp ta’ nies minnhom sabu art mill-aqwa fejn jibnu belt u torri ghalihom.  Dawn kienu mmexxija minn Nimrod, neputi ta’ Noe.
 
Jum wiehed, waqt li n-nies kienu qed jibnu l-belt, xi hadd issuggerilhom jibnu torri li jilhaq is-smewwiet. Bil-kelma ‘smewwiet’ il-Bibbja tifhem tlett saffi differenti.  L-ghola wiehed huwa it-tron qaddis ta’ Alla, tant li l-kelma ‘smewwiet’ tista’ tintuza minflok isem Alla.  Dawn il-migranti kienu jafu li ma setghux jibnu torri li jilhaq lil Alla nnifsu. L-ghan taghhom kien li joholqu monument li jirrapprezenta l-kapacitajiet taghhom biex jistabbilixxu isem ikbar minn ta’ tribujiet ohra.  Riedu jkunu l-ghira ta’ kulhadd. Fil-fatt, waqt li l-ohrajn infirxu, tkattru u mlew l-art, dan il-grupp iddecieda li jieqaf fejn kienu biex inizzlu gheruqhom hemm  u juru kemm kienu aqwa minn haddiehor.  Il-kburija taghhom wasslithom biex jirribellaw kontra l-kmand ta’ Alla u jippruvaw jisirqulu l-glorja.  Dan Alla ma seta’ jaccettah qatt.
 
Wara li nbena t-torri Alla niezel biex jaghti harsa lejn dak li holqu u ma hax gost bih. Dawn holqu lingwa wahda ghalihom biex ikunu jistaw jifthemu huma biss u jaghmlu dak li jfettlilhom. Izda Alla nduna kemm kienu maghqudin ghal skop hazin u kemm ma kellhomx aktar rispett lejn ir-rieda Tieghu.
 
Alla ma qeridx it-torri imma xerred lin-nies.  Huma nfierdu bejnithom u l-belt u t-torri baqghu qatt ma tlestew.  Issa ma setghux jifhmu aktar lil xulxin. Alla sejjah dak it-torri ‘Babel’, jigifieri ‘konfuzzjoni storbjuza’.
 
Mad-daqqa t’ghajn, jidher li dan qisu rakkont storiku ta’ tribu ta’ nomadi tal-qedem.  Harsa aktar mill-qrib turina li Alla jrid l-ubbidjenza u r-rispett lejh.  Il-periklu tal-kburija u l-arroganza  – dak li nahsbu li m’ghandniex bzonn ta’ Alla – huwa kbir hafna.
 
Alla jerga jfakkarna fil-konsegwenzi tal-ghazliet suppervi. L-imgiba u l-attitudni tat-tribu ta’ Nimrod tant kienu hziena li Alla gerrex ghal kollox il-lingwa taghnom biex igieghelhom lura fit-triq li jobdu r-rieda Tieghu.
 
Dan ir-rakkont iqieghed quddiemna l-bzonn li nezaminaw qalbna u mohhna qabel naghmlu l-ghazliet taghna biex nizguraw li nibqghu fit-triq ta’ ubbidjenza umli lejn Alla u ta’ rispett shih lejn il-qawwa Tieghu.  Jekk nitilqu mit-triq li hejjielna Alla nispiccaw noholqu f’hajjitna torri ta’ Babel – konfuzzjoni storbjuza.
Il-paci maghkom.
Cecilia Attard ofs