Fit-Tieni Ktieb ta’ Samwel (Kap 7, 1-7) naraw kif ir-Re David thasseb u ma hassux sew li hu qieghed f’dar tac-cedru, armata b’kollox u l-Arka ta’ Alla qieghda f’nofs ta’ tinda! Hass li b’rispett u qima lejn l-Arka, li ghal poplu ta’ Israel kienet tfisser il-prezenza ta’ Alla fosthom, kellu jibni wkoll “dar” xierqa ghall-Arka. Imma r-Re David waslitlu risposta minghand il-Mulej mal-Profeta Natan:

“ Jien m’ghammart fl-ebda dar mindu tellajt lil ulied Israel mill-Egittu sal-lum. Jien kont niggerra b’tinda bhala dar tieghi. . . . Kont niggerra ‘l hawn u ‘l hinn ma wlied Israel.”

Ilu biss ftit gimghat meta bhal kull sena, bhal David, ridna nlestu post xieraq ghal Bambin Gesu. Hsibna biex il-knejjes u d-djar ikunu mzejna, xeghelna d-dwal, hrigna l-gulbiena u x-xemghat, hrigna l-Bambin, poggejnih f’maxtura mdawwar bl-angli, hrigna l-presepju u armajnih.  Ghadda l-Milied. Fil-knisja u fid-dar nehhejna t-tizjin, tfejna d-dwal, zarmajna l-presepju, poggejna l-Bambin f’kaxxa u qeghdniha f’xi gwardarobba fid-dlam.
U ergajna ghal hajja tas-soltu! Qisu qatt ma kien xejn! Immorru l-knisja u nkunu prezenti fit-”tinda” li konna armajnilu u issa zarmata, nohorgu u nkomplu l-gurnata bil-giri, l-qadi, l-aljenazzjonijiet, il-hsiebijiet u l-ansjetajiet li ggib maghha l-hajja.
U l-Mulej qisu qed jerga’ jghid lilna kif qal lil David, li hu ma jridx li jibqa’ maghluq x’imkien, imma jrid jigri barra’ maghna f’kull lok, f’kull sitwazzjoni tal-hajja, biex ikellimna u nkellmuH.
Il-Mulej irid ikun parti integrali fil-hajja taghna, irid ikun prezenti f’mohhna u f’qalbna. Irid il-konverzjoni taghna, il-konverzjoni fis-sens ta’ ‘metanoia’ li tfisser bidlla ta’ hsieb, bidla fil-qalb, bidla ta’ pritoritajiet, li nharsu lejn il-hajja f’dawl differenti, dawl gdid.
Dan hu d-dawl li idda fit-triq lejn Damasku u wassal lil Sawl ghal din it-tip ta’ konverzjoni. Il- Knisja llum tfakkar il-Konverzjoni ta’ San Pawl. Din kienet konverzjoni li wasslet lil Pawlu jiftah ghajnejh ghal realta differenti minn dik li kien emmen fiha sa dakinhar. U saret bidla kbira f’Pawlu ghax hu halla lil Mulej jidhol fil-hajja tieghu u hadu mieghu kullimkien. Bis-sahha tieghu l-Mulej ma baqax maghluq fir-Tempju f’Gerusalem, imma twassal lil Gnus.

Matul dan iz-zmien, meta forsi l-hajja naqqset xi ftit mir-ritmu mghaggel, ejjew insibu mumenti ta’ riflessjoni u naraw ahnix lesti ghal din il-konverzjoni. Nistaqsu lilna nfusna fejn huma l-prijoritajiet f’hajjitna, kemm qed inhallu lil Mulej ikun prezenti fi kliemna, fl-imgieba taghna ma l-ohrajn, fil-gudizzji taghna fuq ohrajn. B’hekk nasal biex naghti harsa mhux madwari imma ‘l gewwa minni  u b’sincerita nara jekk verament hallejtx post ghal ’tinda’ ghaliH biex jiggerra mieghi kullimkien jew hux qed inkun mohhi mistrieh li hallejniH maghluq f’tempju sabih u ghalaqniH f’kaxxa fid-dlam.

Il-Mulej iberikna, Ommna Marija tipprotegina, San Guzepp u San Frangisk iwensuna.

Pauline Darmanin ofs