1. Il-Papa Frangisku ghogbu jahtar Isqof gdid Malti fil-Peru’ : Nifirhu lill-Patri Giovanni Cefai M.S.S.P. minn Ghawdex li gie mahtur l-ewwel Isqof ta’ Santiago Apostol de Huancane’, fil-Peru’. U nitolbu ghalih.

2. Il-Hadd 7 ta’ April : Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir ic-Centru. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan u mis-Sagristija. Jew tiregistraw dakinhar stess. Min ma jistax jiehu sehem jista’ jisponsorja lil xi hadd.

Segwu l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa li tqassam f’kull dar.

3. Mit-Tnejn sal-Gimgha : 7.00pm Ezercizzi Spiritwali minn Fr. Sandro Overend ofm.

4. It-Tnejn 8 ta’ April : 9.30am Laqgha ghall-Membri tal-Fratellanza tas-Ssmu. Sagrament hdejn l-Ufficcju Parrokkjali.

7.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

5. It-Tlieta 9 ta’ April : 7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju tal-Kappillan.

6. Il-Gimgha 12 ta’ April : 7.15pm Purcissjoni tad-Duluri.

7. Is-Sibt 13 ta’ April : 7.30pm “Mall-Passi tal-Passjoni” Pageant tal-Passjoni fit-Toroq.

8. Il-Hadd 14 ta’ April : 9.15am Tberik taz-Zebbug u Purcissjoni ta’ Hadd il-Palm. Jiehdu sehem it-Tfal tal-Parrocca u t-Tlett Fratellanzi. Il-Gabra tkun ghall-Art Imqaddsa.

9. Gimgha ta’ Sagrificcju 2019 : Organizzat mill-Azzjoni Kattolika minn nhar il-Gimgha tad-Duluri sal-Gimgha l-Kbira bit-tema: “Kun Dawl Ghal Haddiehor”.

10. Weraq tal-Belladonna : huma apprezzati. Grazzi.

11. Maghmudija f’Sibt il-Ghid : Min hu nteressat, ikellem lil Kappillan.

12. Kummissjoni Festa tavza :
Bazaar fil-Kazin b’risq il-Festa : Mit-8.00am sat-8.00pm. Prezzijiet irhas.
Is-Sibt 13 u l-Hadd 14 ta’ April : Jinbieghu Qaghad tal-Appostli u Figolli ‘home-made’.
Fid-Duluri : Issir il- Ftuh u Tberik tal-Wirja “Christus” fil-Kazin (Esebiti oggetti sagri).
Il-Gimgha l-Kbira filghodu : Inzuru l-wirjiet, sepulkri tar-Rabat u Isla. Biljetti 5 Ewro minghand Brian Vigar.

l-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.