1. Prosit u Grazzi lil kull min Organizza u ha sehem fil-Maratona b’Risq id-Dar tal-Providenza.

Il-Gabra Specjali tax-xahar ghall-Knisja kienet Ewro 454.20 Nirringrazzjawkom.

Segwu l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa li tqassam f’kull dar.

2. Hadd il-Palm : 9.15am Tberik tal-frieghi taz-Zebbug. Il-Gabra tmur ghall-Art Imqaddsa.

3. It-Tnejn 15 ta’ April : 6.30am Tifkira tal-Ahhar Cena ghat-Tfal. Tinghatalhom tifkira. Infakkru t-Tfal igibu maghhom il-Karus ghad-Dar tal-Providenza.

4. It-Tlieta 16 ta’ April : 7.00pm Pellegrinagg bl-Istatwa tar-Redentur.

5. L-Erbgha 17 ta’ April : 9.30am Quddiesa u Irtir ta nofs ta’ nhar fic-Centru organizzat mill-Kumm. Anzjani. Imexxi Fr Sandro Camilleri. 7.00pm Cel. Penitenzjali bil-Qrar.

6. Il-Hamis 18 ta’ April : 6.30pm Quddiesa Solenni ta’ Hamis ix-Xirka. 8.30pm Is-7 Vizti organizzat mill-Kumitat tas-Socjeta’ “Filarmonika Sliema”. 10.00pm Adorazzjoni.

7. Il-Gimgha 19 ta’ April : 8.30am Seba’ Visti organizzata mill-Fratellanza tas-Sagrament. 2.30pm Via Sagra mill-Abbatini. 3.00pm Funzjoni tal-Gimgha l-Kbira.

8. Is-Sibt 20 ta’ April : 6.00pm Qrar. 8.00pm Vgili tal-Ghid li fiha zewg Maghmudijiet.

9. Il-Hadd 21 ta’ April : L-Ghid il-Kbir. 9.30am Tberik tal-Figolli u Bajd tal-Ghid (Tfal).

10. It-Tnejn 22 ta’ April : Jibda t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. Segwu l-Programm.

11. It-Tlieta 23 ta’ April : Harga ghal Birgu. Quddiesa fil-Parrocca ta’ San Lawrenz u snacks f’restaurant. Free time il-Monti. Tluq 8.30am Savoy bus stop. Prezz Ewro 12. Kellmu lil Fr Clive jew lil Brian Vigar.

12. Kummissjoni Festa tavza :
Li ghandha ghall-bejgh il-Ktieb “Fratellanzi f’Malta” ta’ Guido Lanfranco b’risq il-Festa.
Wirja “Christus” fil-Kazin li tiftah kuljum.
Hamis ix-Xirka ssir Mixeghla bil-Fjakkoli fit-Triq tal-Knisja. Donazzjonijiet lil Kum.Festi.
Gimgha l-Kbira filghodu Inzuru l-Wirjiet, Knejjes tar-Rabat u Isla. Biljetti 5 Ewro minghand Brian Vigar. 8.00am Tluq mis-Savoy Terminus.
Inheggu biex Jinxteghlu l-Galleriji u t-Twieqi specjalment fejn tghaddi l-Purcissjoni.

l-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.