L-GHID IL-KBIR 2019

1. Il-Gabra mill-Maratona ghad-Dar tal-Providenza : Kienet 1,707 Euro. Hajr lil Peter Darmanin ta’ din l-inizzjattiva.

SEGWU L-PROGRAMM TAT-TBERIK 2019.

2. It-Tnejn 22 ta’ April : Jibda t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm.

3. It-Tlieta 23 ta’ April :
• Harga ghal Birgu. Quddiesa fil-Parrocca ta’ San Lawrenz u snacks f’restaurant. Free time il-Monti. Tluq 8.30am Savoy bus stop. Prezz Ewro 12. Kellmu lil Fr Clive jew lil Brian Vigar.

• L-OFS ser jorganizza Tahdita bis-suggett : “Il-Qabar Vojt!” Jitkellem Peter Darmanin. Issir fis-Sala taghhom fis-7.00pm. Kulhadd mistieden.

4. L-Erbgha 24 ta’ April : Il-Kumm.Anzjani se torganizza Harga ta’ Gurnata ghall-Ikla tal-Ghid. Min jixtieq jattendi, javvicina lil xi membru tal-Kumm. Tluq fid-8.45am mis-Savoy bus-stop.

5. Il-Hamis 16 ta’ Mejju : Harga Kulturali organizzata mill-Fondazzjoni Manutenzjoni Santwarju/Kunvent. Inzuru l-Arkivji Nazzjonali, Wirja tal-Farmacija u l-Gnien Howard, ir-Rabat. 9.00am Tluq u lura f’nofsinhar. Prezz: 5.00 Euro. Biljetti minghand Simiana jew Peter Darmanin 9976 2775.

6. Kummissjoni Festa tavża :
• Il-Gimgha 26 ta’ April : 7.30pm Bingo special ta’ zmien il-Ghid. Ikel u rigali ghal kulhadd b’xejn. Il-Bingo tal-Erbgha u l-Hadd isir bhas-soltu. Il-qliegh imur ghar-restawr tal-Ventartali ta’ żmien il-Festa. L-ispiża hi 22,000 Euro.
• Is-Sibt 4 ta’ Mejju : Country Nite fil-Kazin b’risq il-Festa. Marisa d’Amato hi l-mistiedna specjali. Prezz 15 il-Euro li jinkludi l-ikel ukoll. Bookings minghand il-Helpers tas-soltu.
• Is-Sibt 24 ta’ Mejju : Majjalata u Country Nite fi Sliema Band Club. Prezz 15 il-Ewro. Bookings miftuha.

l-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.