KRISTU SULTAN

 1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali.

2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunuKONFERENZI tal-Kappillan. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil Gwardjan jew lill-Vicijiet tal-Parrocca.

3. It-Tlieta 27 ta’ Novembru : 6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Fejn hemm id-dizordni, Alla johloq l-ordni”, fis-Sala tal-OFS. Laqghat miftuha ghal kulhadd.

4. Il-Hamis 28 ta’ Novembru : Waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, 3 membri tal-O.F.S. se jaghmlu l-Vestizzjoni u ohra se Tipprofessa fl-Ordni. Kulhadd hu mistieden.

 5. Il-Kummissjoni Festi tavza :

Li fil-Kazin qed isir il-Christmas Bonanza Sale bejn it-8.00am u t-8.00pm, b’affarijiet relatati mall-Milied (cikkulatini, pannettone, Christmas decorations u groceries).

Biex il-Helpers li jqassmu l-envelops fid-djar, jigbru l-Envelops tal-Kalendarju 2019 u jqassmuhom fit-toroq taghhom. Dan jitqassam mill-Gimgha ta’ wara t-3 ta’ Dicembru.

PROGRAMM TAL-AVVENT :

 Tigi apprezzata Punzjetta b’rigal lil Knisja biex inzejnu l-artal u l-knisja.

 Is-Sibt fil-quddiesa tas-6.30pm jinghad l-Ghasar.

 Il-Hadd fit-7.45am jinghad il-Lawdi.

 Il-Hadd, il-quddiesa tad-9.30am tkun specjali ghat-Tfal kollha tal-Parrocca.

 6. Il-Hadd l-1 tal-Avvent: ‘Sigra tal-Imhabba’ fl-Artal tal-Karmnu. Hudu minnha ‘Cracker’ li fiha ssibu lista ta’ affarijiet li tistghu tixtru biex inqassmuhom lil min hu fil-bzonn.

 7. Il-Hadd, 2 ta’ Dicembru: Tberik tal-Girlanda. (Tfal gibuha maghkom mid-dar).

8. Il-Hadd, 9 ta’ Dicembru: Tberik tat-Trabi fil-Guf.

9. Il-Hadd, 16 ta’ Dicembru: Tberik tat-Tfal.

10. Il-Hadd, 23 ta’ Dicembru: Tberik tal-Bambini. 9.30am Dimostrazzjoni bil-Bambin mat-toroq tal-Parrocca. Mistiedna t-Tfal kollha. Wara jkollna ‘party’ fic-Centru S.Antnin.

 

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob: 7953 7719.