1. Jum il-Vokazzjonijiet Frangiskani : Nirringrazzjaw lil Fr Stephen Magro ofm. Nitolbu biex fil-Parrocca taghna jinbtu Vokazzjonijiet ghall-hajja Frangiskana bit-talb fil-familji.

 Il-Gabra tmur b’risq il-hidma vokazzjonali fil-provincja taghna.

2. Il-Hadd 18 ta’ Novembru : Mons Isqof Joe Galea Curmi se jiccelebra l-Grizma tal-Isqof lil 14-il Kandidat fil-Knisja taghna fil-quddiesa tad-9.30am.
 Il-Quddiesa tal-11.00am issir fil-11.30am.

3. Mit-Tnejn 19 sal-Gimgha 23 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser ikun IRTIR go Porziuncola. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil wiehed mill-Vicijiet tal-Parrocca.

4. It-Tlieta 20 ta’ Novembru : 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “In-Novissmi”, fis-Sala tal-OFS. Laqgha miftuha ghal kullhadd.

5. Il-Gimgha 23 ta’ Novembru : 6.30pm Il-Letturi u l-Animaturi jiltaqghu fil-Kamra l-kbira ta’ fejn l-Ufficcju tal-Kappillan biex jimlew il-Formola tar-Registrazzjoni tal-Operaturi Pastorali (Data Protection).

6. Iz-zghazagh tas-Sacro Cuor u l-Pre-Teens : Flimkien mall-Kummissjoni ghad-Drittijiet tal-Persuni b’Dizabilita’ ser itellghu Tahdita fl-Iskola ta’ St Francis, Sliema. Se tkun l-Erbgha 5 ta’ Dicembru fil-5.30pm bit-Tema: “Il-Valur tal-hajja, Ghix l-abilita’ tieghek”. Hi attivita’ miftuha ghaz-zghazagh u Adoloxxenti.

FESTA TA’ KRISTU RE: Il-Hadd, 27 ta’ Novembru 2018.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza : Christmas bonanza sale nhar is-Sibt 24 u l- Hadd 25 ta’ Novembru fil-Kazin faccata tal-knisja mit-8.00am sat-8.00pm.
Affarijiet ghal bejgh relatati mall-Milied fosthom helu, Christmas decorations u ohrajn.

8. Il-Papa Frangisku : hatar lill-Arcisqof Charles J. Scicluna bhala Segretarju Aggunt tal-Kongregazzjoni ghad-Duttrina tal-Fidi tas-Santa Sede.
 Dan jirrikjedi ftit jiem fix-xahar f’Ruma. U fl-asssenza tieghu jmexxi l-Isqof Mons. Joseph Galea Curmi. Nawgurawlu.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm