Il-Gabra Specjali kienet : 548.64 Nirringrazzjawkom.

Il-Gwardjan Patri Pawl Galea : Jirringrazzja lil dawk li taw Donazzjonijiet b’risq ic-Celebrazzjonijiet Centinarji tal-Parrocca u tal-Inkurunazzjoni tas-Sultana Taghna. Fin-Notice Board tal-Knisja hemm ir-Rendikont tad-donazzjonijiet u tal-ispejjez.

1. Il-Hadd 11 ta’ Novembru : Kommemorazzjoni tal-I Gwerra Dinjija. Li halliet miljuni ta’ nies mejta. Titfakkar b’Mota f’nofsinhar.

2. It-Tlieta 13 ta’ Novembru :

 Il-Fratellanza ta’ SS.Sagrament torganizza Pellegrinagg ghac-Cimiterju tal-Addolorata. 10.00am Quddiesa fil-Kappella, u wara jsiru t-Tberik tal-Oqbra tal-Fratellanza tas-Sagrament, tal-Madonna tas-Sacro Cuor u tal-OFS. Tluq fit-8.30am mis-Savoy. Biljetti minnghand Simler u Simeana. Prezz 2 Ewro.

 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu ahjar minni?”, fis-Sala tal-OFS. Laqghat miftuha ghal kulhadd.

 3. Il-Gimgha 16 ta’ Novembru :

 L-OFS ta’ Malta u Ghawdex ser jiccelebra l-Festa Nazzjonali tal-Patruna taghhom Sta Elizabetta, fis-Parrocca taghna. 5.30pm Tibda c-Celebrazzjoni. 6.00pm Quddiesa.

 7.00pm Prova tal-Grizma tal-Isqof fil-Knisja.

 4. Is-Sibt 17 ta’ Novembru : Kellu jsir is-Seminar ghall-Operaturi Pastorali fil-Balluta. Id-data giet trasferita ghas-Sibt 15 ta’ Dicembru mid-9.30am sa 12.30pm.

5. Il-Hadd 18 ta’ Novembru : 9.30am Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lil 14 il-Kandidat. Il-Quddiesa tal-11.00am issir fil-11.30am.

6. Il-Weekend tas-17 u 18 ta’ Novembru : Jum is-Sejha Frangiskana. Nitolbu biex San Frangisk isejjah minn hdan il-Parrocca taghna zghazagh biex isegwuh mill-qrib. Il-Gabra tmur b’risq il-hidma vokazzjonali fil-provincja taghna.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza : Li dan il-weekend ikunu fuq iz-zuntier tal-knisja ibieghu l-Boroz ta’ San Martin.

 

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob: 7953 7719.