1. It-Tnejn 5 ta’ Novembru: 9.45am Laqgha tal-Kunsill tal-Ordni Frangiskan Sekular fis-Sala tal-OFS.

2. It-Tlieta 6 ta’ Novembru : Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett: “Nitlob u ma naqlax”, fis-Sala tal-OFS fis-6.30pm. Laqghat miftuha ghal kulhadd.

3. Il-Gimg]a 9 ta’ Novembru : 7.00pm Is-Sur Charles Galea ser jibda laqghat ta’ kif jinhadmu l-Presepji. Genituri huma mhegga jgibu lil uliedhom fic-Centru Parrokkjali.

4. Is-Sibt 17 ta’ Novembru : 9.30am – 12.30pm Seminar ghall-Operaturi Pastorali, Balluta.

5. Il-Hadd 18 ta’ Novembru : 9.30am Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lil 14 il-Kandidat.

6. Il-Weekend tas-17 u 18 ta’ Novembru : Jum is-Sejha Frangiskana. Nitolbu biex San Frangisk isejjah minn hdan il-Parrocca taghna zghazagh biex isegwuh mill-qrib. Il-Gabra tmur b’risq il-hidma vokazzjonali fil-provincja taghna.

7. Gbir tal-Iskart Organiku f’Malta beda : Il-Kunsill Lokali jheggeg biex kulhadd jaghti sehemu sabiex nghixu f’ambjent aktar sabih u san.

8. Il-Kumpanija ‘HANS’ tal-Familja Abela mill-Parrocca taghna : Gentilment offrew b’donazzjoni r-Railings godda taz-Zuntier u tal-Ufficcju Parrokkjali. F’isimna u f’isem il-parruccuni, nirringrazzjawhom minn qalbna ta’ dan il-gest sabih.

9. Il-Kummissjoni Festi tavza :
a. Li hemm il-Bazaar fil-kazin. Illum il-Hadd il-prezzijiet ikunu rhas. Issibu hafna affarijiet ghal bejgh.
b. Gewz, Lewz, Qastan u Tin : Nhar is-Sibt filghaxija u l-Hadd fil-ghodu fuq iz-zuntier tal-knisja. Ikun hemm bejgh tal-boroz ta’ San Martin.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

Mob: 7953 7719.