Illum is-Sibt 27 ta’ Ottubru : Indawwru l-Arlogg siegha lura.

Mit-Tnejn sal-Gimgha l-Quddies jibda jkun fis-6.00pm.

Il-Hadd 28 ta’ Ottubru : Jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna : Jum li jfakkarna f’dan it-tempju li huwa bini qaddis li ahna fid-dmir nghozzuh.

It-Tlieta 30 ta’ Ottubru : Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Is-saqajn u l-fardal”, fis-Sala tal-OFS fis-6.30pm. Laqghat miftuha ghal kulhadd.

L-Erbgha 31 ta’ Ottubru : 9.30am sal-4.00pm, Mawra sal-Mosta mall-Kunsill Lokali Sliema. Quddiesa fir-Rotunda, zjara fix-xelter taht il-Knisja u jintwera
dokumentarju fuq il-bazilka. Zjara PAMA Shopping Village. Ikel f’Cafe’ Trulli. Prezz: 15 Ewro.

Il-Hamis 1 ta’ Novembru : Jum il-Qaddisin Kollha.

Il-Gimgha 2 ta’ Novembru : Jum il-Mejtin Kollha.
Huwa l-Ewwel Gimgha tax-xahar. Il-Patrijiet johorgu ghall-qrar u t-tqarbin tal-morda.
Filghaxija ningabru ghall-Adorazzjoni. Wara nintroducu l-Membri tal-KPP.

Is-Sibt 3 ta’ Novembru: 9.00am sa 12.00pm Seminar ghall-Kandidati tal-Grizma ghand is-Sorijiet Frangiskani tas-Sliema.

Il-Gimg]a 9 ta’ Novembru : 7.00pm Is-Sur Charles Galea ser jibda laqghat ta’ kif jinhadmu l-Presepji. Genituri huma mhegga jgibu lil uliedhom fic-Centru Parrokkjali.

Il-Kummissjoni Festi tavza : Bazaar sal-Hadd mit-8am sat-8pm fil-Kazin Banda Sliema. Il-Hadd il-prezzijiet ikunu rhas. Il-Bazaar jitkompla fil-weekend li gej.

Minhabba li dawwarna s-siegha, il-Bingo tal-Hadd jibda jkun fl-4.30pm. Il-qliegh tat-tombla jmur ghar-restawr tal-ventartali.

Il-Kummisjjoni Anzjani : Harga ta’ nofs ta’ nhar, nhar l-Erbgha. Tkellmu mall-membri.

Premju Gieh tas-Sliema 2018 : Kategorija zghazagh haditu membru mill-Parrocca taghna fil-Pre-Teens u Abbatina, Shania Attard. Nifirhu mieghek u nirringrazzjawk li
onorajtna.
Rebbieh iehor Premju Artijjjanat : Hadu Membru attiv fil-Kumitat Festi u Reffieh tal-Vara. Li rebah l-Ewwel Premju tal-Arigjanat Malti bil-Mudell tas-Santwarju Marjan
Madonna tas-Sacro Cuor. Huwa Stephen Buhagiar. Nifirhulu u nawgurawlu minn qalbna tad-dedikazzjoni.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

Mob: 7953 7719.