Radd tas-Salib.. Missierna.. Sliema..Glorja…

Mulejja, nadurak u nħobbok b’qalbi kollha,
Mulejja, niżżik ħajr li żammejtni ħaj matul dan il-jum.
Mulej, aħfirli dnubieti u ilqa’ l-għemil tajjeb li għamilt f’dan il-jum,
Mulejja, ħarisni ma’ tul dan il-lejl u żommni fil-grazzja tiegħek.
Marija, li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa, aqlagħli l-grazzja li noħroġ minnha mingħajr ħtija.
Ġesu, Ġużeppi, Marija, nagħtikom qalbi, ruħi u kull ma fija;
Ġesu, Ġużeppi, Marija, ieqfu miegħi fl-aħħar agunija;
Ġesu, Ġużeppi, Marija, toħroġ ruħi fil-paċi magħkom fl-agunija,
Il-barka t’Alla tinżel fuqna, iż-żommna bogħod mid-dnub, u twassalna għall-ħajja ta’ dejjem;
U l-erwieħ tal-insara mejtin, għall-ħniena t’Alla, jistrieħu fis-sliema. Ammen.