Ħelu Missier ta’ l-Imbierek Ġesu Kristu, Sinjur u Imgħallem tiegħi, lilek noffri
flimkien mal-pjagi divini tiegħu, kulma nagħmel u kulma nbati l-lum, sabiex nagħrfek
b’Alla wieħed u b’Ħallieq tiegħi: biex nirringrazzjak għall-imħabba tiegħek lejna:
sabiex lilek, Sinjur ġust u qaddis, jien nipplaka lejja, imsejken midneb, u biex mit-teżori
tiegħek niġbed għalija u għall-proxxmu tiegħi d-doni tal-ħajja eterna.