1. F’isem il-Fraternita’ Frangiskana :

a. Nirringrazzja lil kull min ta sehmu kemm fil-Knisja kif ukoll barra, biex stajna norganizzaw ir-Randan u l-Ghid.
b. Grazzi wkoll lit-tfal u l-adoloxxenti li hadu sehem fil-Pageant.

2. Issa se nibdew it-Tberik tal-Familji :

a. Segwu l-Programm li qassamnielkom. Infakkruhom li Home Visiting isir iktar tard matul is-sena. Fit-Tberik ma’ nkunux nistghu nieqfu hin twil ghand kull familja.
b. Fit-Tberik se nqassmulkom ukoll ‘booklet’ li stampajna bl-informazzjoni tal-Gruppi u l-G]aqdiet kollha li ghandna fil-Parrocca. Ghamilnieh biex tkunu izjed infurmati u biex tissiehbu ma’ xi wiehed minnhom. Issibu anke fejn u lil min tikkuntattjaw.

3. It-Tlieta 3 ta’ April : 7.00pm L-OFS ser jorganizza tahdita dwar “Il-bniedem mhux mahluq ghal qabar. Mahluq biex jghix”. Jitkellem
Peter Darmanin fis-Sala hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd hu mistieden.

4. Il-Katekizmu : Jibda t-Tnejn, 9 ta’ April fil-5.30pm.

5. Festa tal-Hniena Divina: Il-Hadd 8 t’April. 5.30pm – 6.30pm: Adorazzjoni Ewkaristika.

6. Il-gabra ghall-Missjoni tal-Art Imqaddsa : Kienet 941.84 Ewro. Nirringrazzjawkom.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a. Nhar il-Gimgha 6 ta’ April ser isir Bingo Special ta’ zmien il-Ghid
fil-Kazin. Rigali ghal kulhadd.
b. Il-Bingo ta’ l-Erbgha u l-Hadd isir bhas-soltu u l-qliegh imur biex jigu restawrati l-Ventartali tal-Festa. Dwar il-Pellegrinagg ghal Lourdes araw id-dettalji fin-Notice Board.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan – 7953 7719.