L-EPIFANIJA

Il-Ħamis li għadda, fis-6 ta’ Jannar, iċċelebrajna l-festa tal-Epifanija. Il-kelma epifanija ġejja mill-Grieg  “epiphainein” li tfisser “li tiżvela”. L-Epifanija mhix biss kommemorazzjoni ta’ avveniment storiku meta Kristu rċieva r-rigali tad-deheb, l-inċens u l-mirra mit-tliet rejiet, iżda hija okkażjoni biex nirriflettu fil-fond ta’ ġewwa fina t-tifsira vera ta’ din ir-rivelazzjoni ta’ Alla Missierna.
Alla ta lill-Maġi biżżejjed dawl ta’ fehim sabiex ikunu jistgħu jagħmlu konnessjoni bejn il-fenomeni naturali li osservaw fis-smewwiet u l-profeziji bibliċi fit-Testment il-Qadim. L-Ispirtu ta’ Alla wassal lill-Maġi biex jaraw spiritwalment dak li verament fittxew, ‘il-ferħ kbir’ li huma esperjenzaw fihom infushom meta t-tama dejjem tikber tat lok għall-kisba tal-viżjoni ta’ Kristu, li huma kienu emmnu u ttamaw fih. Il-Magi kienu għalhekk ‘mimlijin ferh … u meta daħlu fid-dar raw lit-tifel ma’ Marija ommu’ (Mt 2, 10-11).

U aħna kif naġixxu għar-rivelazzjoni ta’ Kristu ġewwa fina? Aħna ‘mimljin ferħ’ fil-preżenza Tiegħu? Ejjew noffru lil Kristu d-don tagħna nfusna, ħajjitna, id-devozzjoni totali tagħna! L-Ispirtu ta’ Alla jkompli jiftaħ il-qlub u l-imħuħ tagħna biex aħna nipperċepixxu spiritwalment l-imħabba ta’ Alla, nirċievu l-Ispirtu Tiegħu, u nqimu u nservu lil Kristu. L-istorja tal-Epifanija tkompli sseħħ kuljum f’ħajjitna – fi ħdan il-komunitajiet tagħna, fil-familji tagħna u fil-ħajja ta’ kuljum tagħna.

Il-festa tal-Epifanija hija importanti għax tfakkarna li l-vjaġġ tal-fidi tagħna jkompli. Aħna nkomplu nimxu wara d-dawl ta’ Kristu hekk kif nimxu ‘ quddiem b’mod aktar profond fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla. Ejjew nimxu wara l-eżempju tal-Maġi u nagħmlu dak kollu li nistgħu biex insibu lil Ġesù u nadurawH.

Għalhekk nitolbu li d-dawl epifaniku ta’ Alla jiddi daqshekk qawwi fil-ħajja pellegrinaġġ tagħna sabiex qlub ġodda, qlub teneri, qlub miksura u qlub li qed jfittxu li Kristu jkunu jistgħu jiksbu għarfien spiritwali f ħajjithom. Jalla lkoll insibu triq lejn l-imħabba kbira u l-ħniena ta’ Kristu.

Nawguralkom Sena Ġdida mimlija paċi, saħħa u mħabba,

Mariella Spiteri Gonzi ofs