1. It-Tnejn 25 ta’ Frar: 1.30pm Funeral ta’ Fr Noel Vella fil-Parrocca ta’ San Girgor.

2. It-Tlieta 26 ta’ Frar: Tombla b’risq il-Kunvent fl-10.00am li se ssir fil-Kunvent. Dhul minn Triq il-Karmnu. Prezz: 12 Ewro.

6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Kif ninbidlu fi xbiha ta’ Kristu, biex il-prezenza Tieghu tkun vizibbli”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

3. L-Erbgha 27 ta’ Frar: Il-Kummissjoni Anzjani se torganizza Harga ta’ nofs ta’ nhar. Tluq mis-Savoy Terminus fid-8.45am. Biljetti jinkisbu minghand il-membri tal-Kummissjoni.

4. Il-Gimgha 1 ta’ Marzu: L-ewwel [imgha tax-xahar. Il-Patrijiet izuru l-morda u l-anzjani ghall-qrar u t-tqarbin. 6.30pm Adorazzjoni. 7.15pm L-ewwel laqgha ghal Ministri tat-Tqarbin minn Fr Anton Farrugia ofm fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

5. Is-Sibt 2 ta’ Marzu: Mid-9.30am sa 12.00pm hemm il-Laqgha ghal Membri tal-Kunsill Pastorali Parrokjali tal-Unita’ ta’ Tas-Sliema. Se tkun Stella Maris.

6. Il-Hadd 3 ta’ Marzu: 11.00am jintemm il-Kors ta’ Kana b’Quddiesa u l-Ghoti tac-Certifikati fic-Centru Parrokjali.

7. T.V. ikbar fil-Knisja ghal Powerpoints: Il-Fondazzjoni Manutenzjoni, Santwarju/Kunvent Sacro Cuor, Sliema, tirringrazzja lil Donatur anonimu li mhux parruccan li offra 1,500 euro. Bihom xtrajna 75inch Television. Dan it-TV gie jiswa 1,700 euro.

8. Notice Boards huma propjeta’ tal-Knisja: Mhux permess li nifthu dawk tal-hgieg u nzarmawhom kif gara f’dak tal-O.F.S. Nigbed ukoll l-attenzjoni lil min hadha vizzju jdahhal is-Santi bejn il-hgieg fin-Notice Boards u jghatti l-Avvizi. Mhix prudenza!

9. Kummissjoni Festa tavza: Il-Gimgha 1 ta Marzu fis-6.30pm ser jsir Carnival Costume Party ghat-Tfal fis-Sala tal-Kazin. Bookings mill-Kazin jew Brian Vigar.

10. Wirja fi zmien il-Gimgha Mqaddsa: Min jixtieq jesebixxi xi haga Sagra relatata maz-zmien ir-Randan, javvicina lil Gwardjan jew xi Membru tal-Kummissjoni Festi.

11. Dalwaqt nippubblikaw il-Programm tar-Randan u l-Ghid: Genituri li jixtiequ jghammdu t-Tarbija taghhom fil-Vgili tal-Ghid, ikellmu lill-Kappillan fl-Ufficcju.

Infakkru li hu mehtieg il-Kunsens taz-zewg genituri.

 

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob: 7953 7719.