Henjin ahna meta naghmlu r-Rieda t’Alla!

 

  1. Fr. Noel Vella: Sacerdot djocesan mill-Parrocca taghna li kien vici kappillan f’San Girgor, inghaqad mall-Mulej nhar il-Hamis f’Milan fejn kien qieghed rikoverat.
  2. Jum l-Ushers: qed jigi ccelebrat illlum fil-Knisja taghna fil-quddiesa tal-11.00am. Nirringrazzjawhom tal-hidma taghhom ghal tant snin.
  3. It-Tlieta 19 ta’ Frars: 6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett: “Wirt Pawlin”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Dawn il-laqghat huma miftuha ghal kulhadd.
  4. Il-Gimgha 22 ta’ Frar: 6.45pm Jibda l-Kors tal-Ministri tat-Tqarbin kemm ghal dawk prezenti kif ukoll ghal godda. Imexxi Patri Anton Farrugia ofm fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Jinghata wkoll il-Mandat mill-gdid.
  5. Ir-Rendikont tad-dhul u l-hrug tal-Finanzi: Se jibdew ikunu fin-Notice Boards tal-Knisja. Dak kollu li ghandu x’jaqsam mal-Kunvent u mal-Knisja huwa kollu generozita’ taghkom il-parruccani u ahna grati hafna.
  6. Dalwaqt nippubblikaw il-Programm tar-Randan u l-Ghid: Jekk ikun hawn Genituri li jixtiequ Jghammdu t-Tarbija taghhom jew fil-Vgili tal-Ghid, ikellmu lill-Kappillan fl-Ufficcju. Infakkru li llum hu mehtieg il-Kunsens taz-zewg genituri.
  7. Il-Kummissjoni Festi tavza: Li ser ikun hem ‘Cake Sale’ fuq z-Zuntier illum is-Sibt bejn il-5.00pm u s-7.30pm u ghada l-Hadd bejn is-7.00am u 12.00pm. Issibu Kejkijiet u Galletti ‘home made’ u ohrajn ghall-bejgh.

 

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob: 7953 7719.