1. Il-Gabra Specjali : Kienet 545.92 Ewro. Nirringrazzjawkom.

2. It-Tnejn : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament hdejn l-Ufficcju.
5.00pm Il-Kappillan jamministra l-Ewwel Qrara lit-Tfal tal-Precett.
6.00pm Il-Kappillan jiftah l-Ufficcju Parrokjali.

3. It-Tlieta : 6.30pm L-OFS jiltaqg]u hdejn l-Ufficcju ghal TAHDITA minn Fr Norbert Ellul Vincenti ofm dwar l-Ispiritwalita’ ta’ Patri Mariano Vella, Poeta. Kulhadd jista’ jattendi.

4. L-Erbgha :9.30am Il-Kappillan jiltaqa’ ghal Irtir mal-Anzjani fic-Ceentru bil-Quddies u Tahdita tar-Randan.
6.00pm Quddiesa ghal Ruh Mons Silvester Magro ofm fil-Knisja.
6.00pm Il-Pre-Teens ghandhom it-Tahdita fuq is-“Cyber Bullying”.
6.45pm Laqgha tal-Ushers hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

5. Il-Gimgha : Pellegrinagg ghal Kurcifiss Mirakoluz ta’ Giezu l-Belt. Tluq fl-10.00am mis-Savoy Bus Stop. Biljetti minghand Simler u Simjana u mis-Sagristija.

6. Donazzjoni ghal Ward ghas-Sepulkru tkun apprezzata: Ghadduhom lil Gwardjan jew lil Kappillan. Weraq ta’ Belladonna u weraq iehor ikun
apprezzat.

7. Kummissjoni Festi tav\a:
a. It-Tnejn 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp. 10.00am Coffee Morning il-Kazin. Prezz 12 Ewro bl-ikel u l-loghob tal-bingo.
b. Il-Gimgha l-Kbira: 8.00am Inzuru l-Vari u Wirjiet u Sepulkri fil-Knejjes taz-Zejtun. Prezz 7 Ewro. Kellmu lil Brian Vigar.

1. L-Abbatini : Is-Sibt 24 ta’ Marzu, 7.00pm, se jorganizzaw Pageant tal-Gimg]a l-Kbira.

2. Segwu l-Programmi : Tal-Gimgha Mqaddsa u tat-Tberik fid-Djar. Ghad fadal Programmi tal-Gimgha Mqaddsa fis-Sagristija biex jitqassmu triq triq. Grazzi.
3. Patri Alfred Tabone ofm : Gie mitlub mill-Provincjal biex jidhol fl-Infermerija taghna l-Patrijiet li ghandna Bahar ic-Caghaq, id-Domus Pacis. Hu halla din il-komunita’ nhar il-Hamis li ghadda. Nirringrazzjawh tas-servizz kbir li kien jaghti fil-knisja.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan – 7953 7719.