“Iz-zerriegha hija l-Kelma t’Alla”.

1. Il-Hadd: Illum Nitolbu ghall-Missirijiet kollha hajjin u mejtin. Fi tmiem il- Quddiesa jigu mistiedna l-Missirijiet fuq l-Artal ghal Barka.
Din il-gimgha jibda l-Programm tal-Festa tas-Sacro Cuor. Segwuh.

2. It-Tlieta : 7.00pm L-ahhar tahdita pubblika tal-OFS qabel is-sajf, minn Peter Darmanin bit-tema: “Landa tal-kunserva iccanfarni”.

3. L-Erbgha : 9.00am harga ta’ nofs ta’ nhar mill-Kummissjoni Anzjani.Tluq mis-Savoy Bus Stop. Biljetti jinkisbu minghand il-Membri.
6.00pm L-ahhar Erbghat tal-Madonna. Inawgurazzjoni tal-vent’artal ta’ S. Antnin, Lampier gdid, Bankun tal-Forcini, Restawr tal-ewwel fazi tal-Orgni. Ftuh tal-Wirja tal-100 Sena

4. Il-Hamis : 5.30pm Adorazzjoni u Vjatku Solenni lil xi Morda u lil Anzjani.

5. Il-Gimgha : 6.00pm, Celebrazzjoni Penitenzjali.

6. Is-Sibt : 5.00pm Quddiesa bil-Maghmudijiet. Hrug minn Nicca u l-ghoti tal-Mandat lir-Reffiegha tal-Istatwa. U tislima lil Madonna fuq iz-Zuntier.

7. Il-Hadd : 9.15am Dimostrazzjoni bl-Istatwa ghat-Tfal, l-Abbatini u l-pre-Teens.
9.30am Prezentazzjoni tat-Tfal u Trabi lil Madonna wara l-Quddiesa.

8. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a) Lotterija fuq iz-Zuntier b’risq il-Festa. Jinbieghu xi ‘gadgets’ tal-festa. Fosthom CD gdida bl-Innu Viva Dejjem.
b) Jitkompla jitqassam il-Ktieb tal-Festa. Min ma jkunx id-dar jista’ jghaddi d-donazzjoni fil-Knisja.

c) Bingo Night nhar il-Gimgha. 8pm Triq Carmel quddiem il-kunvent.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm – Kappillan

Mob: 7953 7719.