What-does-yaweh-mean

GĦALIEX?

Għaliex ħija lill-Kbir Alla

B’dak ilsienek toffendih?

Forsi ma tafx li int u jien

Nitħarrku u ngħixu fiH?

Għaliex tmaqdar lil min ħalqek?

Li f’idejh iżomm xortik

Li tant ħabbek, bagħat lil Ibnu

Sabiex b’demmu Hu jifdik!

Għaliex inti b’qalb ingrata

Tweġġa’ lill-Missier Qaddis?

Forsi tinsa kemm iħobbok

U għaliH kemm int għażiż.

Qatt ħsibt li kull nifs li tieħu

Hu tiegħu u mhux tiegħek?

Ma’ kull taħbita ta’ qalbek

Hu jimxi pass, pass miegħek.

Ieqaf ftit ħares madwarek

Miss b’idejk ir-risq u l-ġid

Illi għogbu jipprovdilek

Dak li Hu tal-ħajja s-Sid.

Għaliex tkasbar, ħabib tiegħi,

Isem Kristu tant sabiħ?

Possibbli m’għaraftx biżżejjed

Li jistħoqqlu l-ogħla ġieħ?

Għaliex tkasbar l-Ostja Mqaddsa

Ta’ Kristu l-Ġisem u d-Demm?

Ersaq duq il-benna Tiegħu

Hu jeħilsek minn kull hemm!

Għaliex ħija, lill-Madonna

Tant tweġġagħha b’dak il-fomm?

Waqt li Hi tgħożżok u tħobbok

Bl-imħabba ħelwa ta’ omm.