Din il-gimgha nitlobkom li nsegwu flimkien il-Programm tal-Festa bi thejjija ghall-Inkurunazzjoni Solenni tal-Istatwa Devota u Artistika tas-Sultana Taghna nhar id-29 ta’ Settembru 2018, f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca 1918 – 2018.

Qed niccelebraw ir-Rigal tal-Hajja li tatna s-Sultana Taghna tal-Qalb helwa ta’Gesu’, li quddiem l-ghazliet li kellha f’hajjitha, m’ghamlitx Komromessi.

Is-Sibt 23 : Hrug tal-Istatwa minn Nicca.

Il-Hadd 24 : 9.15am Festa tat-Tfal. Nipprezentaw lit-Trabi u lit-Tfal lis-Sultana Taghna.

It-Tnejn 25 : 7.30pm Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Cittadina Sliema.

It-Tlieta 26 : Jum l-Anzjani. 6.30pm Quddiesa u Attivita’ Socjali fuq iz-Zuntier.

TLETT IJIEM TAT-TRIDU: L-Erbgha, il-Hamis, il-Gimgha.
Wara l-quddiesa ssir Celebrazzjoni Ewkaristika u Marci mill-Baned fit-toroq taghna.

Is-Sibt 30 : LEJLIET IL-FESTA.
9.00am Quddiesa bit-Te Deum. 5.00pm Quddiesa u Korteo. 6.30pm: Translazzjoni Solenni mill-Arcisqof Emeritus Mons Pawlu Cremona O.P.
7.30pm Il-Baned iferrhuna mix-Xatt tas-Sliem. Tittella l-Istatwa fuq il-Kolonna tal-Irham.
11.00pm Programm tal-loghob tan-Nar.

Il-Hadd 1 ta’ Lulju : JUM IL-FESTA.
8.30am Koncelebrazzjoni Pontifikali minn Mons George Frendo O.P. Arcisqof fl-Albanija.
10.30am Marc Tradizzjonali mill-Banda Cittadina Sliema.
6.00pm Koncelebrazzjoni mall-Ministru Provincjal P. Richard Stanley Grech OFM.
7.30pm Purcissjoni bl-Istatwa tas-Sultana Taghna.
11.00pm Dhul Solenni tal-Istatwa u naghlqu b’Celebrazzjoni Ewkaristika.

ISIRU L-PREZENTAZZJONIJIET TAL-KURUNI L-GODDA, li bihom ser tigi Inkurunata l-Vara tas-Sultana Taghna fid-29 ta’ Settembru 2018.

Is-Sibt 7 ta’ Lulju : Quddiesa ta’ Radd il-Hajr u Dhul tal-Vara fin-Nicca.

Nappella biex dawn il-Jiem ikunu ghalina ta’ sostenn fil-Fidi taghna.

NAWGURA L-FESTA T-TAJBA LIL KULHADD.

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob – 7953 7719.