Marija Omma Alla – Jum il-Paci

1. Grazzi: Lil kull min ippartecipa f’dawn il-granet qaddisa tal-Milied.

2. Grazzi: Ukoll tas-somma sabiha ta’ Ewro 800 li giet ipprezentata lil Puttinu Cares.

3. Il-Hadd, 31 ta’ Dicembru: L-Ahhar tas-Sena. Fil-5.00pm Espozizzjoni tas-Sagrament. Fis-6.00pm Salmi. Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum. Fit-8.00pm Adorazzjoni fis-skiet. Fil-11.45pm, tinghad it-Talba tac-Centinarju u Barka Ewkaristika.

4. It-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018: L-Ewwel tas-Sena. Marija Omma Alla u Jum il-Paci. Quddiesa bhal Hadd. Id-Dar tal-Providenza bl’appogg ta’ radju RTK se terga’ tigi organizzata il-Festa ta’ Generozita fid-Dar tal-Providenza. Niftakru fihom ukoll. Mal-Gabra li se ssir illum il-Hadd ghad-Dar tal-Providenza se nzidu maghha is-somma ta’ Ewro 2,150 migbura mill-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza li ghamilna fir-Randan li ghadda.

5. It-Tlieta, 2 ta’ Jannar 2018: Jerga jiltaqa’ l-Grupp tal-Emmaus fis-6.30pm.

6. Is-Sibt, 6 ta’ Jannar 2018: Har[a ghal Ghawdex ghal Abbatini, il-familjari u min hu nteressat. Inzuru l-Presepji, ikollna Quddiesa, u nzuru l-Presepju haj ta’ Ghajnsielem wara nofsinhar. Prezz Ewro 24.50 ghat-transport u l-ikla ta’ nofsinhar. Vapur mhux inkluz. Avvicinaw lil Fr Clive jew lil Brian Vigar.

7. Il-Hadd, 7 ta’ Jannar 2018: Epifanija tal-Mulej.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

7953 7719.