L-Ewwel Hadd tal-Avvent

1. Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof: Illum fid-9.30am, l-Arcisqof Charles J.Scicluna jkun fostna biex jidlek biz-zejt tal-Konsagrazzjoni lil 14 il-Kandidat ghal dan is-Sagrament. Nawgurawlhom.

2. L-Erbgha, 6 ta’ Dicembru: 9.30am Laqgha fic-Centru Sant’Antnin mill-Kumm. Anzjani. Mistieden Mr Joe Camilleri, Socju tal-Muzew.

3. L-Erbgha, 6 ta’ Dicembru Laqgha tal-Ushers: 6.30pm hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan

4. Il-Gimgha, 8 ta’ Dicembru: Festa tal-Kuncizzjoni. L-Erbgha u l-Hamis jiem ta’ thejjija. Hija Festa Pubblika. Quddies bhal fost il-gimgha.

5. Programm Avvent 2017:
a. Ingibu Ponzietti homor: minn din il-gimgha biex inhejju l-Knisja ghall-Milied.
b. Kompetizzjoni tal-Presepji u Armar tat-Twieqi ghall-Milied. Hudu applikazzjoni mill-Ufficcju tal-Kappillan jew mis-Sagristija.
c. Sigra tal-Imhabba: Tistghu tiehdu ‘cracher’ u l-groceries imorru ghal karita’.
d. Il-Ħadd, 10 ta’ Diċembru Tberik tal-Girlanda tal-Avvent li jipreparaw it-tfal id-dar.
e. Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru Tberik tat-Tfal u Trabi fil-Ġuf.
f. Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru Tberik tal-Bambini li jġibu it-Tfal u Kbar magħhom mid-dar.

6. Is-Sibt, 9 ta’ Dicembru: Maratona tal-Isnooker fic-Centru St Antnin. U Bingo organizzat mill-Grupp tal-Billiard u l-Kummissjoni Festi b’Risq Puttinu Cares. Min jixtieq jiehu sehem araw d-dettalji fin-Notice Board tal-Knisja.

7. Is-Sibt, 9 ta’ Dicembru: 5.00pm – 7.00pm Mixja ghall-Harsien tal-Hajja. Tluq minn Pjazza ta’ Kastilja. Kelliema: Rebecca Kiessling (imnissla minn stupru) u Jennifer Christie (omm vittma ta’ stupru). Hudu Xema’ maghkom.

8. Kummissjoni Festi tavza:
Qed issir Lotterija b’Risq l-Abbatini fuq iz-Zuntier:
L-Erbgha, 6 ta’ Dicembru: Jibda jitqassam il-Kalendarju u jingabru l-envelopes bid-donazzjoni taghkom. Min ma jkunx id-dar, nitolbuh igib mieghu l-envelope l-knisja u jaghtih lil Patrijijiet jew jitfghuh fil-qfief tal-kbar.

Il-Gimg]a, 8 ta’ Dicembru, Festa Publika: 10.am Coffee Morning l-Kazin b’risq il-Festa. Il-Weekend tad-9 u l-10 ta’ Dicembru ser ikun hemm Ponsietta Sale fuq iz-Zuntier waqt il-Quddies.

9. Is-Sibt 16 ta’ Dicembru: Christmas Party ghat-Tfal u l-Familji taghhom.

10. Is-Sibt 30 ta’ Dicembru: Harga ghal Ghawdex ghal kulhadd. Bookings ghand Rita Mifsud.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
7953 7719