1. Nhar it-Tlieta 30 ta’ Jannar,: L-OFS – Ser jorganizza Tahdita pubblika dwar San Pawl u r-Randan minn Pauline Darmanin. }in fis-6.30pm fis-Sala tal-OFS hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. L-istedina hi miftuha ghal kulhadd.

2. Nhar l-Erbgha 31 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani : Ser torganizza harga ta’ nofs ta’ nhar.   Dawk li huma interessati ghandhom
javvicinaw lil xi membru tal-Kumitat.  Mitlubin tkunu fil bus-stop tas-Savoy fid-8.45am.

3. Nhar ta’ Hamis : Ikollna l-Adorazzjoni u l-Lectio Divina. Ninkuragixxi iktar nies jattendu issa li dalwaqt ser nibdew ir-Randan.

4. Applikazzjonijiet ghad-D]ul fl-Iskejjel tal-Knisja : Bdew jintlaqghu Applikazzjonijiet ghad-Dhul fl-Iskejjel tal-Knisja ta’ “Applikanti ohra’’ minn
Skejjel tal-Gvern u Indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb mir-“Regolamenti ghad-Dhul fl-Iskejjel tal-Knisja’’li jinsabu fuq il-Website tal-Kurja
www.thechurchinmalta.org

5. Kummissjoni Festi tavza :
a. Li dal-weekend hemm Bazaar il-Kazin mit-8.00am sat-8.00pm. Jinbieghu ‘groceries’ ukoll. L-ahhar jum, l-affarijiet huma irhas.
b. Nhar it-Tlieta 30 ta’ Jannar se jsir coffee morning fic-Centru Sant’Antnin fl-10.00am. Prezz 12-il Ewro li jinkludi loghob tal-bingo u l-ikel. Il-qliegh se jmur ghall-manutenzjoni tal-kunvent.
c. Nhar is-Sibt u l-Hadd, 3 u 4 ta’ Frar se jsir ‘Cake Sale’ fuq iz-Zuntier. Issibu affarijiet ‘home made’. Dawk li jixtiequ jaghmlu xi cake, jistghu jgibuh dakinhar stess.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
7953 7719.