It-Tieni Hadd tar-Randan

1. Zjara Frangiskana : Kienet Barka ghall-Parrocca tag]na. Grazzi tal-kummenti pozittivi li ghaddejtulna. Grazzi lil Organizzatturi u lil kull min ippartecipa. Kienu
ta’ nkoraggiment kbir ghalina t-team ta’ patrijiet li hawn bhalissa jahdmu f’din il-parrocca. Jekk Alla jrid nergghu niltaqghu maghkom fi djarkom wara l-Ghid meta
ahna l-Patrijiet nigu nzurukom ghat-Tberik tradizzjonali.

2. L-Ewwel kors ta’ Ezercizzi : Grazzi lil Fr Raymond Falzon ofm. Imiss it-Tieni Kors fil-gimg]a tad-Duluri filghaxija. Jippriedka Dun Frans Abdilla.

3. Il-Kappillan ikompli jiccelebra r-Randan maghkom din il-gimgha :
a. It-Tlieta fis-6.00pm mal-OFS: Quddiesa u Priedka fis-Sala taghhom.
b. L-Erbgha fis-6.30pm: Mall-Animaturi, Letturi, Membri tal-Kor, il-Katekisti u l-Membri tal-K.P.P. Priedka tar-Randan fil-knisja.
c. Il-Hamis fis-7.30pm : Intemmu l-Kors tal-Gharajjes ta’ Kana fic-Centru. Minn qalbi nirringrazzja lil Frans u Anna Cuschieri tal-mod professjonali kif mexxew il-Kors.
d. Il-Gimgha fid-9.30am : Qrar u Quddiesa lill-Anzjani d-Day Centre.

4. Kummissjoni Parrokkjali Anzjani : L-Erbgha 28 ta’ Frar, Harga ta’ nofs ta’ nhar. Jiltaqghu s-Savoy bus-stop fit-8.45am. Min hu nteressat javvicina lil xi membru tal-kumitat.

5. Il-Gimg]a 2 ta’ Marzu : L-Ewwel Gimgha tax-Xahar.
a. Filghodu ahna l-Patrijiet nohorgu nqassmu l-Ewkaristija fid-djar.
b. Fil-5.00pm Qrar fil-Knisja mill-Kappillani ta’ Stella Maris u tal-Balluta.
c. Fis-6.30pm Adorazzjoni fil-Knisja.

6. Il-Gimg]a 2 ta’ Marzu : 7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokjali.

7. Il-Gabra tas-Seminarju : Kienet 753.79 ewro. Nirringrazzjawkom.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
7953 7719.