1. Tajna bidu ghall-Katekizmu : Infakkar b’mod specjali lil Kandidati tal-Grizma tal-Isqof biex ma jfallux nhar ta’ Erbgha. Infakkar lil Genituri biex javzawna meta wliedhom ma jistghux jattendu ghal raguni serja.

2. It-Tlieta 16 ta’ Ottubru: L-OFS se jtella’ Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney bit-tema: “Qaddis, Qaddis, Qaddis”. Fis-7.00pm fis-Sala tal-OFS fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd hu mistieden jattendi.

3. Is-Sibt 20 ta’ Ottubru: Irtir mill-Pre-Teens ghaz-zaghazagh Sacro Cuor u l-Kandidati li ser jaghmlu l-Grizma tal-Isqof f’Novembru. Ikollhom tahdita fuq is-Sagrament tal-Konfermazzjoni, quddiesa u hike. Tluq fis-1.15pm mic-Centru u lura fit-8.30pm. Dettalji jinghataw b’email/cirkulari jew fuq facebook account tal-Pre-Teens.

4. Il-Hadd 21 ta’ Ottubru: Gurnata Missjunarja.

5. Quddies ghall-Mejtin: Id-Diary qieghed fis-Sagristija ghal min jixtieq jikteb l-ismijiet.

6. Kors ta’ Kana fil-Parrocca taghna: L-Gharajjes interessati jimlew il-Formola fl-Ufficcju.

7. Fondazzjoni Manutenzjoni Santwarju/Kunvent: Tirringrazzja lil Ministeru tal-Finanzi ghal ghotja 20,000 Ewro ghar-restawr tal-Orgni fuq talba tal-Kummissjoni Festi.

8. Tilqima tal-Influwenza: Ibbukkjawha mill-Kunsill tas-Sliema fuq: 2133 7633.

9. Il-Grupp ta’ Talb ta’ San Piju tal-Pjagi: Laqghat kull tielet Tlieta tax-xahar fil-Kappella ta’ quddiem il-Parrocca Stella Maris. L-ewwel laqgha ser tkun it-Tlieta 16 ta’ Ottubru fil-5.00pm. Id-devoti huma mistiedna jattendu.

10. Il-Gimgha 26 ta’ Ottubru: Il-Kunsill Lokali Sliema se jtella’ r-4 Edizzjoni Premju Gieh Tas-Sliema 2018 fis-6.45pm fit-Teatru Salezjani tas-Sliema. Dhul b’xejn. Biljetti mill-Kunsill Lokali. Ma jidhlux nies bla biljett.

11. Il-Kummissjoni Festi tavza : Li qed jingabru l-affarijiet ghal Bazaar: Li ser isir fl-ahhar weekend ta’ Ottubru u l-ewwel weekend ta’ Novembru.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
Mob: 7953 7719.