100 SENA PARROCCA u L-INKURUNAZZJONI

GRAZZI : Lil kull min ta sehem u ha sehem biex dawn ic-celebrazzjonijiet tac-Centinarju u l-Inkurunazzjoni tas-Sultana Taghna tkun success.

It-Tnejn 1 t’Ottubru:5.00pm–7.00pmRegistrazzjoni tal-Katekizmu li jibda mit-8 ta’ Ottubru.

It-Tlieta 2 t’Ottubru: 7.00pm Tahdita pubblika minn Peter Darmanin fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Nerfghu qlubna ‘l fuq.” Kulhadd hu mistieden.

Il-Erbgha 3 ta’ Ottubru: 9.30am Jiftah il-Club tal-Anzjani fic-Centru Sant. Antnin.

Il-Hamis 4 ta’ Ottubru: 6.30pm Quddiesa tal-Festa ta’ Missierna San Frangisk t’Assisi.

Il-Gimgha 5 ta’ Ottubru: L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Filghodu, il-Patrijiet izuru l-Morda u l-Anzjani fi djarhom ghal qrar u t-tqarbin.

7.00pm Adorazzjoni Komunitarja. Mistiedna dawk kollha nvoluti fil-Ministeri Pastorali tal-Parrocca.

9.30am Il-Caritas Malta se torganizza Jum Dinji tal-Anzjani fis-Santwarju Bazilika tal-Assunta l-Mosta. Ikkuntattjaw Tel: 2590 6600.

Tilqima tal-Influwenza: Ibbukkjawha billi ccemplu l-Kunsill tas-Sliema fuq: 21337633.

Il-Kandidati li f’Novembru ser jircievu l-Grizma tal-Isqof : Jattendu l-Laqghat ta’ preparazzjoni nhar ta’ Erbgha mill-5.00pm sas-6.30pm ma’ Ms Laferla.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob – 7953 7719.