“Jiena Maghkom Dejjem’’ il-Logo Gdid tal-Parrocca

1.Il-Hadd, 22 ta’ Ottubru: Gurnata Missjunarja. Il-Gabra tmur ghall-Missjoni Pontificja. Min irid jista’ jitfa’ d-donazzjoni fl-envelopes li tircievu d-dar.

2.Il-Kappillan ifakkar li l-Kunsill Pastorali Parrokjali: Ser jiltaqa’ nhar il-Gimg]a, 27 t’Ottubru fis-7.15pm fejn l-Ufficcju Parrokjali.

3. L-Ordni Frangiskan Sekular: Javza li nhar it-Tlieta se jsir nofs ta’ nhar IRTIR.
Imexxi Mons. Paul Cremona O.P. Arcisqof Emeritu. 9.30am Quddiesa. Break ghal kafe’.
11.00am Konferenza sa nofs in-nhar. Isir fil-kamra tal-OFS ma[enb l-Ufficcju Parrokjali. Kulhadd hu mistieden.

4. Il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani: ser jorganizzaw nofs ta’ nhar Irtir.
Dawk li huma nteressati, ghandhom javvicinaw xi membru tal-Kumitat ghall-biljetti. Tluq fit-8.30am mill-bus-stop tas-Savoy.

5. Attivita’ ghat-Tfal ma’ Rita u Raelene Mifsud: Il-Ġimgħa, Kitarra + Żfin. U s-Sibt, Card Making + Ħjata għal Kbar. Informazzjoni tinsab fin-Notice Board tal-Knisja.

6. Fl-1 ta’ Novembru, Solennita’ tal-Qaddisin kollha: 5.00pm Fil-Kon-Kattidral ta’ San Gwann se ssir Quddiesa fl-Gheluq tal-Inkjesta Djocesana dwar il-hajja qaddisa, u l-fama ta’ qdusija tal-Qaddej ta’ Alla, Patri Avertan Fenech, Karmelitan.

7 Il-Kummissjoni Festi tfakkar: li ser isir Bazaar fl-ahhar weekend t’Ottubru u l-weekend ta’ wara, fil-kazin mit-8am sat-8pm. Fil-knisja hemm qfief biex jintefghu xi ‘groceries’. Tavza wkoll li Triq Rudolfu ser teqleb is-sistema tad-dawl ghal ‘energy saving’. Ghalhekk, fil-weekend ikunu qed jigbru l-envelopes bid-donazzjoni minn din it-triq. Tistghu anke thallu d-donazzjoni mal-patrijiet. Il-progett ser jiswa’ 1,100 ewro.

8.Il-Kunsill Lokali Sliema ser jorganizza: Serata Gieh tas-Sliema 2017 nhar l-Erbgha, 25 ta’ Ottubru fis-7pm fit-Teatru Salezjan, Sliema. Biljetti b’xejn mill-Kunsill. U Celebrazzjoni Sliema, Wirt u Niesha b’Quddiesa n-Nazzarenu, is-Sibt, 28 ta’ Ottubru fil-5pm b’Cerimonja quddiem il-Monument tal-Gwerra biex insellmu lis-Slimizi li tilfu ]ajjithom fil-gwerra.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
7953 7719.