Gesu’ huwa s-Sigriet biex takwista l-Hajja Eterna!

1. L-Avvizi mportanti dwar il-Ligi tad-Data Protection : Jinsabu fin-Notice
Board ghal min hu nteressat li jaghtihom titwila tajba.

2. Din il-Gimgha tigi ccelebrata l-Festa ta’ Sta Marija : Ghalhekk nhar it-Tlieta u l- Erbgha, il-Quddies ikun bhal dak tas-Sibt u l-Hadd. Obbligu tal-quddies.

3. Novena tal-Madonna : Ejjew nibdew inheggu lil familjari u hbiebna biex jattendu ghan-Novena nhar t’Erbgha halli nithejjew ghac-Celebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni. Bhala devoti tas-Sultana Taghna, issa huwa l-waqt li nkomplu nxerrdu iktar id-devozzjoni ladarba l-Parrocca taghna ser tkun Santwarju Marjan.

4. Il-Kummissjoni Festi tavza:
a. Gurnata Ghawdex il-Gimgha, 17 ta’ Awwissu. Baqa’ l-ahhar postijiet.
b. BBQ fil-bitha tal-Kunvent nhar il-Gimg]a, 31 ta’ Awwissu. B’risq ic-
Celebrazzjonijiet tac-Centinarju u l-Inkurunazzjoni. Prezz €12 li jinkludi l-ikel u x-xorb.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mon: 7953 7719