1. Grazzi lil kull min ghen fil-Preparazzjoni ghall-Avvent u l-Milied: Lil Fra Lorrie u t- team tal-Armar fil-Knisja, lil tal-Kazin ghal Armar fit-toroq, tal-Ponzietti lil Knisja, lil min ha sehem fil-Kompetizzjoni tal-Presepji u l-Armar tat-Twieqi, tal-Groceries ghal familji fil-bzonn permezz tas-Sigra tal-Imhabba.

2. Novena tal-Milied: Fil-ghaxija bir-Ruzarju quddiem Gesu’ Espost. Talb tas-Salmi tal-Ghasar u Barka Sagramentali. Quddiesa bl-Omelija.

3. Il-Gimg]a, 22 ta’ Dicembru: 7.30pm Kuncert tal-Milied fil-Knisja mill-Banda Sliema.

4. Il-Hadd, 24 ta’ Dicembru:
Fid-9.30am: Tberik tal-Bambini fil-quddies.
Fl-10.15am: Purcissjoni tal-Bambin fit-toroq. Wara, tinghata Tifkira lit-Tfal kollha.
Fil-11.00am: Tinghata d-Donazzjoni ta’ Ewro 725 lil Puttinu Cares waqt il-Quddiesa.
Fis-6.30pm: Quddiesa tal-Vgili tal-Milied.
Fl-11.15pm: Velja animata mit-Tfal.
F’Nofs il-lejl: Purcissjoni bil-Bambin, u Kant tal-Glorja u l-Quddiesa tal-Milied.

5. It-Tnejn, 25 ta’ Dicembru: Il-Quddies tal-Milied ikun bhal Hadd.
1. Il-Gimgha, 29 ta’ Dicembru: Bidu tal-Kwaranturi.
2. Il-Hadd, 31 ta’ Dicembru: L-Ahhar tas-Sena (araw il-Programm).
3. It-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018: L-Ewwel tas-Sena. Marija Omma Alla u Jum il-Paci. Quddiesa bhal Hadd.
4. Il-Kummissjoni Anzjani: ser torganizza Christmas Lunch. Tluq fit-8.45am mis-Savoy bus-stop. Min hu nteressat, javvicina lil membri stess.

5. Kummissjoni Festi tavza: li Kalendarju tqassam fid-djar. L-envelop bid-donazzjoni tistghu tghadduh lil Kummissjoni Festi. U nhar is-Sibt, 23 ta’ Dicembru, Father Christmas ikun qed iqassam r-Rigali fil-ghodu fid-djar. Kellmu lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm