Gesu’ Jfejjaqna mill-Gdiem Taghna!

1. Il-Gabra Specjali kienet: Ewro 576.62.

2. It-Tnejn 12 ta’ Frar: Jum il-Morda fl-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Fid-9.00am u 6.00pm Quddies bis-Sagrament tal-Grizma tal-Morda fil-Knisja ghall-Anzjani u Morda. Min jehtieg transport, jikkuntattja lil xi membru tal-Kummissjoni Anzjani.

3. It-Tlieta 13 ta’ Frar: Il-Kummissjoni Anzjani ser torganizza harga. Emma Pisani tiehu hsieb dawn il-hargiet.

4. It-Tlieta 13 ta’ Frar: Fis-6.30pm Tony Mahoney mill-OFS ser jipprezenta l-ewwel parti tal-Powerpoint bit-tema “Il-Lizar ta’ Kristu’’. Kopja life-size hija esposta wara l-Artal ghal kulhadd biex jammira.

5. L-Erbgha 14 ta’ Frar: Ras ir-Randan. Obbligu tas-Sawm, l-Penitenza u l-Astinenza. Quddies bhas-soltu.

6. Fir-Randan kollu: Il-Kappillan ser jiltaqa’ mall-Gruppi kollha tal-Parrocca u jaghmel Riflessjoni fuq dan iz-zmien qaddis. Kull Grupp jara meta jmissu skont il-Programm imhejji.

7. Il-Gimg]a 16 ta’ Frar: 7.00pm Laqgha ghall-genituri tat-Tfal li ser jircievu l-Ewwel Tqarbina. Fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

8. Fis-17 u t-18 ta’ Frar: Se ssir il-gabra ghas-Seminarju Djocesan ta’ Malta.

9. Mit-18 sal-25 ta’ Frar : Zjara Frangiskana fil-Parrocca taghna. L-istreet leaders huma mitlubin jigbru l-Programmi taz-zjara mis-Sagristija biex iqassmuhom fid-djar.

10. Mid-19 – 23 ta’ Frar: Ezercizzi fid-9.30am minn Fr Raymond Falzon ofm

11. Kummissjoni Festi tavza :
a. Is-Sibt 2 ta’ Gunju : Gurnata Catania bl-ajru. Fadal 15-il post. Inzuru Taormina.
b. Fi zmien il-Gimg]a l-Kbira: tittella’ wirja tal-Gimgha l-Kbira u l-Ahhar Cena. Il- Wirja ser tkun dwar pitturi Antiki jew in`incizjonijiet relatati mal-Gimg]a l-Kbira.
Napprezzaw l-ghajnuna taghkom. Kellmu lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm – Kappillan

Tel: 7953 7719.