Avviżi tal-Parroċċa

110 of 179 items

IL-31 HADD TAS-SENA B – 4 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

1. It-Tnejn 5 ta’ Novembru: 9.45am Laqgha tal-Kunsill tal-Ordni Frangiskan Sekular fis-Sala tal-OFS. 2. It-Tlieta 6 ta’ Novembru : Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett: “Nitlob u ma naqlax”, fis-Sala tal-OFS fis-6.30pm. Laqghat miftuha ghal kulhadd. 3. Il-Gimg]a 9 ta’ Novembru : 7.00pm Is-Sur Charles Galea ser jibda laqghat ta’ kif jinhadmu l-Presepji. Genituri huma mhegga […]

IT-30 HADD TAS-SENA B – 28 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

Illum is-Sibt 27 ta’ Ottubru : Indawwru l-Arlogg siegha lura. Mit-Tnejn sal-Gimgha l-Quddies jibda jkun fis-6.00pm. Il-Hadd 28 ta’ Ottubru : Jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna : Jum li jfakkarna f’dan it-tempju li huwa bini qaddis li ahna fid-dmir nghozzuh. It-Tlieta 30 ta’ Ottubru : Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Is-saqajn u l-fardal”, fis-Sala tal-OFS fis-6.30pm. […]

IT-28 HADD TAS-SENA B – 14 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

1. Tajna bidu ghall-Katekizmu : Infakkar b’mod specjali lil Kandidati tal-Grizma tal-Isqof biex ma jfallux nhar ta’ Erbgha. Infakkar lil Genituri biex javzawna meta wliedhom ma jistghux jattendu ghal raguni serja. 2. It-Tlieta 16 ta’ Ottubru: L-OFS se jtella’ Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney bit-tema: “Qaddis, Qaddis, Qaddis”. Fis-7.00pm fis-Sala tal-OFS fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd […]

IS-26 HADD TAS-SENA B – 30 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

100 SENA PARROCCA u L-INKURUNAZZJONI GRAZZI : Lil kull min ta sehem u ha sehem biex dawn ic-celebrazzjonijiet tac-Centinarju u l-Inkurunazzjoni tas-Sultana Taghna tkun success. It-Tnejn 1 t’Ottubru:5.00pm–7.00pmRegistrazzjoni tal-Katekizmu li jibda mit-8 ta’ Ottubru. It-Tlieta 2 t’Ottubru: 7.00pm Tahdita pubblika minn Peter Darmanin fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Nerfghu qlubna ‘l fuq.” Kulhadd hu mistieden. Il-Erbgha 3 […]

IT-25 HADD TAS-SENA B – 23 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

 Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am.  Serata Gieh Tas-Sliema 2018: Mill-Kunsill tas-Sliema. Infakkar fin-Nominazzjonijiet.  Influwenza Tilqima ghal persuni il fuq minn 55 sena: Cemplu l-Kunsill tas-Sliema mhux aktar tard mill-Erbgha 26 ta’ Ottubru fuq in-numru: 2133 7633.  Il-Kandidati li f’Novembru ser jircievu l-Grizma […]

IT-24 HADD TAS-SENA B – 16 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

   Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali. (It-Tlieta 18 ta’ Settembru. Mill-5.00pm – 8.30pm. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am).  L-Erbg]a 19 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Serata Gieh tas-Sliema 2018 : Nhar il-Gimgha 26 ta’ Ottubru fis-7.00pm fit-Tejatru Salezjani tas-Sliema organizzat mill-Kunsill Lokali Sliema. In-Nominazzjonijiet […]

IT-23 HADD TAS-SENA B – 9 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

 It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-Knisja għall-Genituri li wliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna.  L-Erbgha 12 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Il-Hadd 16 ta’ Settembru : 9.30am Tberik tal-Basktijiet u Ghalliema qabel l-Iskola.  Is-Sibt 22 ta’ Settembru : 11.00am Walk for Dementia minn fejn […]

IT-22 HADD TAS-SENA B – 2 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

Il-Hamis 6 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa għall-Katekisti fil-Uffiċċju Parrokkjali. It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-knisja għall-Genituri li uliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. NB. Importanti li jattendi xi ħadd mill-ġenituri. Genituri li ser jirre[istraw lil Uliedhom ghal Katekizmu : Jaraw l-Avviz fin-Notice Board. Inhargu regolamenti godda minhabba l-gbir u l-hazna tad-Data. […]

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

  Sena Kateketika 2018-2019 Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri. Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal. Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data (GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018) Ir-Registrazzjoni […]

IL-21 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Il-Fidi hija Rigal t’Alla l-Missier! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil Mulej u lis-Sultana Taghna : Li ta l-grazzja li mama’ harget mill-isptar wara z-zmien kritiku li kienet fih. Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-support f’dan iz-zmien. Il-Kappillan jerga’ jibda jkompli bl-impenji tieghu u jkun ukoll fl-Ufficcju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. 2. Il-Kandidati li f’Novembru ser […]