Avviżi tal-Parroċċa

110 of 174 items

IT-24 HADD TAS-SENA B – 16 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

   Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali. (It-Tlieta 18 ta’ Settembru. Mill-5.00pm – 8.30pm. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am).  L-Erbg]a 19 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Serata Gieh tas-Sliema 2018 : Nhar il-Gimgha 26 ta’ Ottubru fis-7.00pm fit-Tejatru Salezjani tas-Sliema organizzat mill-Kunsill Lokali Sliema. In-Nominazzjonijiet […]

IT-23 HADD TAS-SENA B – 9 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

 It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-Knisja għall-Genituri li wliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna.  L-Erbgha 12 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Il-Hadd 16 ta’ Settembru : 9.30am Tberik tal-Basktijiet u Ghalliema qabel l-Iskola.  Is-Sibt 22 ta’ Settembru : 11.00am Walk for Dementia minn fejn […]

IT-22 HADD TAS-SENA B – 2 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

Il-Hamis 6 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa għall-Katekisti fil-Uffiċċju Parrokkjali. It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-knisja għall-Genituri li uliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. NB. Importanti li jattendi xi ħadd mill-ġenituri. Genituri li ser jirre[istraw lil Uliedhom ghal Katekizmu : Jaraw l-Avviz fin-Notice Board. Inhargu regolamenti godda minhabba l-gbir u l-hazna tad-Data. […]

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

  Sena Kateketika 2018-2019 Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri. Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal. Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data (GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018) Ir-Registrazzjoni […]

IL-21 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Il-Fidi hija Rigal t’Alla l-Missier! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil Mulej u lis-Sultana Taghna : Li ta l-grazzja li mama’ harget mill-isptar wara z-zmien kritiku li kienet fih. Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-support f’dan iz-zmien. Il-Kappillan jerga’ jibda jkompli bl-impenji tieghu u jkun ukoll fl-Ufficcju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. 2. Il-Kandidati li f’Novembru ser […]

L-20 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Fejn hemm il-qalb, imorru r-riglejn !! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil kullhadd tas-support f’dan iz-zmien li l-mama’ tinsab l-isptar : Xi hadd mill-Vicijiet ikun fl-Ufficcju Parrokkjali fl-assenza tieghu. Grazzi wkoll lil lajci li qed jaghtu l-ghajnuna fl-Ufficcju. Il-Kappillan jista’ jigi kkuntattjat b’sms jew email, ecc. 2. Celebrazzjonijiet f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca u l-Inkurunazzjoni. Napprezzaw kull […]

IT-19-IL HADD TAS-SENA B – 12 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Gesu’ huwa s-Sigriet biex takwista l-Hajja Eterna! 1. L-Avvizi mportanti dwar il-Ligi tad-Data Protection : Jinsabu fin-Notice Board ghal min hu nteressat li jaghtihom titwila tajba. 2. Din il-Gimgha tigi ccelebrata l-Festa ta’ Sta Marija : Ghalhekk nhar it-Tlieta u l- Erbgha, il-Quddies ikun bhal dak tas-Sibt u l-Hadd. Obbligu tal-quddies. 3. Novena tal-Madonna : […]

AVVIZ IMPORTANTI HAFNA – Dwar il-Ligi tad-Data Protection u Firem mitluba.

by Administrator

Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Il-Ligi l-gdida tad-Data Protection titlob : a. Li ghal kull Certifikat, Formola jew Passaport, ecc, iridu jidhru l-Individwi personalment u jiffirmaw quddiem ix-Xhud. Igiffieri hadd ma’ jista’ jigi f’isem haddiehor. b. Trid ukoll dejjem tigi prezentata l-I.D.Card tal-persuna. Il-Kappillan ma jistax jiffirma Passaporti ta’ tfal taht it-18-il […]

IT-18-IL HADD TAS-SENA B – 5 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Gesu’ biss jaqta’ l-guh u l-ghatx taghna! 1. Inzommu fit-Talb taghna lil Mons. Joseph Galea-Curmi: Li llum s-Sibt, 4 t’Awwissu gie kkonsagrat Isqof Awziljarju gdid ta’ Malta. 2. Infakkar li l-Ufficcju Parrokkjali ghandu l-hinijiet tieghu : Meta l-Kappillan ma jkunx l-Ufficcju ghal xi raguni bhal l-Ewwel Erbgha tax-Xahar ghax il-Kappillani jkollhom il-Laqgha mall-Arcisqof, ir-Responsabilta’ taqa’ […]

IS-17-IL HADD TAS-SENA B – 29 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Gesu’ jitma’ lill-poplu tieghU! 1. L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Mons. Joseph Galea-Curmi: Is-Sibt, 4 t’Awwissu fis-7.00, Fil-Katidral tal-Imdina. Il-Gimgha, 3 ta’ Awwissu fis-7.30pm ser issir Velja ta’ Talb fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Guzepp Haddiem, B’Kara. Kulhadd hu mistieden. 2. Merhba lil Fr Sandro Overend OFM fil-Fraterita’ taghna tas-Sacro Cuor : Issa rritorna lura minn Ruma wara […]