Avviżi tal-Parroċċa

110 of 196 items

It-TIENI HADD TAR-RANDAN 2019 – 17 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp. 2. L-Erbgha 20 ta’ Marzu : 5.30pm Il-Pre-Teens ser jorganizzaw tahdita mill-Life Network Malta fuq l-Abort. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Il-Genituri huma wkoll mistiedna jattendu. 6.30pm Il-Kappillan ikollu tahdita ghall-Operaturi Pastorali fil-Knisja. 3. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: 7.00pm il-Kappillan ikollu l-Laqgha mal-Genituri u […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN, 10 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra specjali ta’ Marzu: Kienet 628.73 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ Marzu: 9.30am Ezercizzi Spiritwali fil-Knisja taghna. Jippriedka P. Alex Scerri O.Carm., Pirjol. 3. It-Tlieta 12 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu Gesu’?”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 13 ta’ Marzu: 5.30pm Il-Pre-Teens […]

IT-TMIEN HADD TAS-SENA, 3 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

  1. It-Tnejn 4 ta’ Marzu: 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 2. It-Tlieta 5 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Il-Gustizzja t’Alla, il-Hniena TieghU”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju Parrokkjali. 3. L-Erbgha 6 ta’ Marzu: Ras ir-Randan. Sawm u Astinenza. Funzjoni tal-Irmied f’kull quddiesa. 4. Il-Gimgha 8 ta’ […]

IS-SEBA’ HADD TAS-SENA, 24 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

   1. It-Tnejn 25 ta’ Frar: 1.30pm Funeral ta’ Fr Noel Vella fil-Parrocca ta’ San Girgor. 2. It-Tlieta 26 ta’ Frar: Tombla b’risq il-Kunvent fl-10.00am li se ssir fil-Kunvent. Dhul minn Triq il-Karmnu. Prezz: 12 Ewro. 6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Kif ninbidlu fi xbiha ta’ Kristu, biex il-prezenza Tieghu tkun vizibbli”, fis-Sala tal-O.F.S. […]

IS-SITT HADD TAS-SENA, 17 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Henjin ahna meta naghmlu r-Rieda t’Alla!   Fr. Noel Vella: Sacerdot djocesan mill-Parrocca taghna li kien vici kappillan f’San Girgor, inghaqad mall-Mulej nhar il-Hamis f’Milan fejn kien qieghed rikoverat. Jum l-Ushers: qed jigi ccelebrat illlum fil-Knisja taghna fil-quddiesa tal-11.00am. Nirringrazzjawhom tal-hidma taghhom ghal tant snin. It-Tlieta 19 ta’ Frars: 6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett: […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA, 10 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

FESTA TA’ MISSIERNA SAN PAWL 1. Il-Gabra Specjali ghall-Knisja ta’ Jannar : Kienet 699.97 Ewro. Nirringrazzjawkom 2. In-Nawfragju ta’ Missierna San Pawl : Qed jigi ccelebrat dan il-weekend f’Malta. Hija l-Festa tal-Maghmudija tal-Maltin. Infakkru fl-obbligu tal-quddies. 3. It-Tnejn 11 ta’ Frar : L-Ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Huwa wkoll. Jum il-Morda. Fis-Santwarju taghna ser namministraw […]

IL-HADD, 20 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Gbir ta’ Kutri ghall-Immigranti u Refugjati : Il-Kappillan hadhom il-Laboratorju tal-Paci, Hal Far. Patri Dijonisju Mintoff ofm irringrazzjana tal-generozita’ f’isimhom. 2. It-Tlieta 22 ta’ Jannar : 6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewba fil-hajja tan-Nisrani”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd hu mistieden. 3. L-Erbgha 23 ta’ Jannar : 5.30pm Il-Grupp Zghazagh Sacro Cuor (Pre-Teens) flimkien mal-Life […]

IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’ – IL-HADD, 13 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’ 1. Strina ghall-Knisja: Ewro 720.20 Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 14 ta’ Jannar : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament hdejn l-Ufficcju Parrokkjali. 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 3. It-Tlieta 15, l-Erbgha 16 u l-Hamis 17 ta’ Jannar : Il-Kappillani jkollhom ‘Live-In’ is-Seminarju tal-Virtu’. Jiddiskutu din is-sena dwar ir-Rizultat tac-Censiment u kif se nfasslu […]

L-ADORAZZJONI TAL-MAGI – Festa tal-Epifanija 2019. IL-HADD 6 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Il-Gimgha l-ohra saret il-Gabra ghad-Dar tal-Providenza : Il-Gabra fil-Knisja taghna kienet 700 Ewro. 2. Kelma ta’ Ringrazzjament : Lil kull min ha sehem fil-Festi tal-Avvent u l-Milied inkluz it-thejjija u l-armar. 3. Illum is-Sibt fil-Parrocca tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta : Fr Renald Lofreda O.Carm jigi mahtur Kappillan fil-Quddiesa tas-6.30pm. Nifirhulu u Nitolbu ghalih. 4. It-Tnejn […]

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 30 TA’ DICEMBRU –

by Administrator

Festa tal-Familja Mqaddsa 2018 Kwaranturi – Gesu’ Espost fuq l-Artal ghal Qima. Is-Sibt 29 ta’ Dicembru : Bidu tal-Kwaranturi  6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.  Il-Hadd 30 ta’ Dicembru : Kwaranturi  Fil-ghodu quddies bhas-soltu. 5.30pm Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija. 6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar. It-Tnejn 31 ta’ Dicembru […]