1. Gieh is-Socjeta’ 2018 : Gie moghti lil Patrijiet Frangiskani nhar il-Hadd Jum is-Socjeta’. Nirringrazzjaw lil President u l-Kumitat tal-hsieb nobbli li jirrikonoxxu hidmet il-Patrijiet tul dawn il-100 sena.

2. L-Ahbar tal-Inkurunazzjoni : Intlaqghet b’ferh kbir nhar l-Erbgha.

Se tigi Inkurunata fid-29 ta’ Settembru 2018 mill-Arcisqof Mons Charles J. Scicluna. Sa dak in-nhar tinghad it-Talba tal-Inkoronazzjoni.

3. Il-Gabra Specjali : Kienet 513.66 Ewro. Nirringrazzjawkom.

4. It-Tnejn : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament.

5. It-Tlieta: 7.00pm Tahdita pubblika fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Nikbru fit-taghlim permezz tal-Mistoqsija” Kulhadd mistieden.

Fis-7.15pm Laqgha tal-Fratellanza tal-Madonna u tal-Kummissjoni Festi bi preparazzjoni ghall-Inkurunazzjoni.

6. L-Erbgha : Niltaqghu ghal-Erbghat tal-Madonna.

7.00pm Laqgha tal-Ushers.

7. Il-Hamis : Festa ta’ San Baskal, Patrun tal-Fratellanza tas-Sagrament.

Fil-5.30pm Adorazzjjoni mmexxijja minnhom, u quddiesa.

8. Il-Gimgha: 7.15pm Laqgha fl-Ufficcju tal-Kappillan ghal genituri tat-Tfal li ser jircievu l-Ewwel Tqarbina.

9. Il-Hadd: a. Il-Kumm. Festi qed ibieghu fjuri u pjanti fuq iz-zuntier ghal Jum l-Omm.

b. Nhar il-Gimgha 25 ta’ Mejju, BBQ tal-istagun fil-bitha tal-kunvent. Prezz €12 bl-ikel u soft drinks b’xejn. Bookings minghand Brian Vigar.
Pellegrinagg/gita ghal Lourdes. Fadal xi postijiet.

10. Pellegrinagg ta’ Pinu: L-Erbgha 30 ta’ Mejju organizzat mill-Parrocci tas-Sliema u Balluta. Tluq fis-7.30am. Quddiesa ta’ Pinu. Prezz 20 Euro bit-transport u ikel. Biljetti jinkisbu minghand Simler, Simiana u s-Sagristija.

11. Missjoni : Jeremy Mifsud jirringrazzja lil kulhadd tad-donazzjonijiet li tajtu ghal Missjoni ta’ Ghana li telghu €1,129.52. Grazzi lil kull min ta sehmu.

Fi tmiem il-Quddiesa, l-Ommijiet jitilghu fuq l-Artal biex jircievu l-Barka.

 

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

– 7953 7719.