3Talba ta’ San Fraġisk – Tifħir lil Alla l-Għoli

Int qaddis, Mulej Alla wieħed,

li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb,

Int qawwi, Int kbir, Int l-Aktar Għoli,

Int is-Sultan li tista’ kollox,

Int Missier Qaddis, Sultan tas-sema u l-art,

Int, wieħed-u- tlieta, Mulej Alla fuq l-allat,

Int it-tjieba, kull tjieba, fuq kull tjieba,

Mulej Alla ħaj u veru.

Int imħabba, int għerf, int umiltà,

Int sabar, Int sbuħija, Int ġwejjed.

Int kenn, Int sliem, Int hena u ferħ,

Int tama tagħna, Int ġustizzja.

Int il-qies, Int l-għana kollu tagħna.

Int ġmiel, Int ġwejjed. Int li tħarisna.

Int li tgħasses fuqna u tidħol għalina,

Int qawwa, Int serħan.

Int it-tama tagħna, Int il-fidi tagħna

Int l-imħabba tagħna,

Int il-ħlewwa kollha tagħna,

Int il-ħajja bla tmiem tagħna, kbir u tal-għaġeb, Mulej Alla li tista’ kollox,

Feddej tal-ħniena.