Dan il-Weekend: Qed isir ‘raffle’ mal-prima fuq iz-zuntier b’risq il-kunvent.

It-Tlieta: 7.00pm Tahdita pubblika fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Guzeppi, ir-Ragel Gust”. Kulhadd mistieden. Il-Kelliemi huwa Patri Stephen Magro ofm.

7.15pm Rehearsal tal-1 Tqarbina fil-Knisja ghat-Tfal u l-Genituri.

L-Erbgha : Inkomplu bl-Erbghat tal-Madonna biex niccelebraw il-Festa Liturgika.

Il-Hamis : Jum il-Fratellanza tal-Madonna u ssir il-Vestizzjoni tal-Fratelli u tal-Konsorelli.

Il-Gimg]a : Jum il-Festa Liturgika. Infakkru l-25 Anniversarju mit-twaqqif tal-Kummissjoni Festi. Min jixtieq jissieheb fil-Fratellanza tal-Madonna ikellem lil Tony Vital jew lil Marianne Bonaci sa nhar l-Erbgha.

Il-Gimg]a : Huwa Jum Nazzjonali ta’ Talb u Sawm Favur il-Hajja ghall-Protezzjoni tat-Tarbija fil-guf. Kull minn jemmen fil-hajja hu mheggeg jippartecipa fit-Talb u fl-Adorazzjoni.

Il-Gimg]a : Il-Kum.Festi torganizza B.B.Q. fit-8.30pm fil-bitha tal-kunvent.
Prezz: 12-il Ewro. Tfal b’xejn. Tavza li baqa’ xi postijiet ghal Lourdes.

Il-Hadd : 9.30am L-Ewwel Tqarbina ta’ 8 Itfal mill-Parrocca. Nifirhulhom.

Is-Sibt u l-Hadd: Gabra Specjali b’risq il-Festa.

Wara t-Thabbira tal-Inkurunazzjoni twaqqaf Fond ghal Donazzjonijiet biex jitallsu l-ispejjez. Avvicinaw lil Gwardjan.

Bi preparazzjoni ghal Inkurunazzjoni, inheggukom tesponu Posters tal -Madonna fit-Twieqi. Takwistawhom b’xejn mis-Sagristija.

NB. Il-Kappillan jiskuza ruhu jekk l-Avvizi li rcieva din il-gimgha kienu kwazi kollha marbuta ma’ gbir u fondi.

L-Erbgha : 30 ta’ Mejju, il-Parrocci ta’ Sliema u Balluta ser jorganizzaw Pellegrinagg ghal ta’ Ta’ Pinu bi prezz ta’ 20 Ewro bit-transport u ikel.
Biljetti minghand Simler, Simiana u mis-Sagristija.

Missjoni tal-Ghana : Jeremy Mifsud ihabbar li d-donazzjonijiet f’isem Anja Charity Foundation issa hija €1,862.02. Grazzi lil kulhadd.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob: 7953 7719.