Gheziez huti fl-Ordni Frangiskan Sekulari,

Il-lejla mhux se niltaqghu bhas-soltu. Mhux b’kapricc, imma ghax ic-cirkustanzi prezenti jitolbu dan.

F’dan il-mument ta’ prova ghalina ilkoll u ghal Malta taghna, ejjew flimkien ninghaqdu u nitolbu ghal xulxin u ghall-proxxmu taghna kollu, specjalment l-gheziez taghna u ghal kull membru tal-Parrocca taghna.

Ninsabu fir-Randan imqaddes. Zmien ta’ talb, sawm u penitenza. Zmien ta’ riflessjoni personali. Wara ir-Randan jigi l-Ghid Imqaddes. It-tama taghna, l-assigurazzjoni taghna tinsab biss fi Kristu Rxoxt. Kristu Rebbieh fuq kull mard u fuq il-mewt.

Inheggeg lil kulhadd biex jibqa’ jisma l-quddiesa ta’ kuljum fuq il-mezzi tax-xandier. Ahna nsegwi ta’ kuljum il-quddies mill-Kanada fuq dan is-sit partikulari: https://www.youtube.com/watch?v=qqChtoJBcns

Tista tidhol f’dan is-sit, x’hin trid matul il-gurnata u ssegwi l-quddiesa ta’ kull jum. B’hekk ma jkollokx ghalfejn tqalleb l-istazzjonijiet u tiftakar il-hin tal-quddies fuq stazzjonijiet differenti.

Naghmlu hilitna kollha biex ta’ kuljum naghmlu t-Tqarbina tax-xewqa u nghidu r-Ruzarju kuljum mal-membri tal-familja kollha. Jien nemmen hafna fil-qawwa tat-talb.

Idhlu f’dan is-sit: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php u sewgu l-Qari ta’ kuljum tal-quddiesa tal-jum. Ieqfu ftit u aghmlu ftit ta’ riflessjoni fuq il-qari u hallu l-Mulej ikellimna fis-skiet ta’ darna. Ftakru lil lil Alla nistghu inqimuH fl-Ispirtu u l-Verita.

Inzommu il-hsibijiet taghna dejjem ‘l fuq specjalment lejn Marija, is-Sultana Inkoronata taghna tal-Qalb ta’ Gesu u nitolbuha l-protezzjoni taghha fuq Malta, fuq il-Parrocca taghna u fuq il-Fraternita Frangiskana li tiehu hsiebna.

Filwaqt li inselli ghalikom ilkoll, nixtieq lil kulhadd PAX ET BONUM.

Peter ofs
Ministru