1. Il-Programm tal-Kappillan matul it-3 gimgha tar-Randan :
a. Il-Hadd : Nofs ta’ nhar Irtir mall-Koppji ta’ Kana u jinghata c-Certifikat.
b. L-Erbgha : Fl-10.00am Laqgha tax-Xahar tal-Kappillani.
c. Il-Gimg]a: Fis-7.30pm Quddiesa u Tahdita tar-Randan fil-Kazin Banda Sliema ghal Kumitati tal-Banda u tal-Festa.
d. Is-Sibt : Fl-10.00am Laqg]a mall-Abbatini.

2. L-OFS : It-Tlieta 6 ta’ Marzu fis-6.30pm fis-Sala tal-OFS, se juru DVD “The Silent Witness” bhala eghluq tat-tahditiet dwar “Il-Lizar ta’ Kristu’’. Kul]add hu mistieden.

3. Kummissjoni Anzjani : L-Erbgha 7 ta’ Marzu fid-9.30am fic-Centru Parrokkjali, Tahdita ghal kulhadd minn Fr Mark Sammut.

4. Il-Pre Teens :
a. L-Erbgha 7 ta’ Marzu mill-5.00pm sas-6.30pm. Il-Producers DM Medja (tat-tele- series “Pupazzi’’, bdew jaghtu ‘lectures’ teorija u prattika liz-zghazagh biex jintroducuhom ghall-‘media studies’. Jinghata Certifikat. Inheggukom tattendu.
b. L-Erbgha 14 ta’ Marzu : It-tahdita fuq is-Cyber Bullying, fis-6.00pm.

5. Via Sagra fit-Toroq Tonna u Beresford: Il-Gimg]a 9 ta’ Marzu fis-6.45pm.

6. Donazzjoni ghal Ward ghas-Sepulkru tkun apprezzata: Ghadduhom lil Gwardjan jew lil Kappillan.

7. Quddiesa ghal Ruh Mons Silvester Magro ofm : L-Erbgha 14 ta’ Marzu fis-6.00pm.

8. Kummissjoni Festi tavza:
a. Giti ghal Catania fit-2 ta’ Gunju u Lourdes f’Awwissu. Dettalji fin-notice boards.
b. Coffee Morning it-Tlieta 6 ta’ Marzu fic-Centru fl-10.00am. Prezz 12 Ewro li jinkludi bingo u ikel. Qliegh ghal manutenzjoni fil-kunvent.
c. Qed jingabru affarijiet ghal Bazaar li ser isir f’April.
d. Beda x-xoghol fuq il-Ktieb tal-Festa ghal min irid jikkontribwixxi bir-riklami.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
7953 7719.