1. Il-Hadd: Nifirhu lit-Tfal li llum ser jircievu (ircevew) l-Ewwel Tqarbina.

Dal-weekend issir il-Gabra specjali b’risq il-Festa.

2. It-Tlieta: 7.00pm Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney fis-Sala tal-OFS bit-tema: “L-Akbar Tezor tal-Knisja”. Kulhadd mistieden.

3. L-Erbgha : Pellegrinagg ghal Ghawdex mall-Kappillani ta’ Tas-Sliema. Fis-7.30am, tluq mis-Savoy Bus Terminus. Quddiesa ta’ Pinu. Prezz: 20 Ewro bl-ikel u transport.

Fis-6.00pm inkomplu bl-Erbghat tal-Madonna.

4. Il-Gimgha : L-1 Gimgha tax-Xahar. Fil-ghodu l-Patrijiet johorgu ghal Qrar u t-Tqarbin lil morda u lil anzjani fi djarhom.

Fis-7.00pm, Adorazzjoni. Inheggu lil Gruppi u l-Ghaqdiet biex jattendu.

5. Is-Sibt : 7.15pm Purcissjoni ta’ Corpus Christi. Kulhadd mistieden jattendi.

6. Il-Hadd : Isir Celebrazzjoni Ewkaristika wara kull Quddiesa.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a) Nhar il-Hamis, 7 ta’ Gunju se jsir Coffee Morning fl-10.00am fil-Bitha tal-Kazin. Prezz 12 Ewro bl-ikel u l-loghob tal-bingo.

b) Is-Sibt u l-Hadd, 9 u 10 ta’ Gunju ser jsir Bazaar. Min ghandu xi affarijiet jista’ jkellem lil Brian Vigar.

c. Il-Hamis 31, ser isir it-Tindif Generali tal-Knisja qabel tibda tintrama’ ghal Festa. Napprezzaw jekk ikun hawn min isib ftit hin u jaghti daqqa ta’ id bejn id-9.30am u 12.30pm.

d) Is-Somma li ngabret minn Triq Rudolfu b’risq il-bozoz Led’s kienet 902.00 Ewro. Grazzi lil min ikkontribwixxa.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan –

Mob: 7953 7719.