1. Il-Hadd: Issir Celebrazzjoni Ewkaristika wara kull Quddiesa.

2. It-Tlieta: Fis-7.00pm Tahdita pubblika minn Fr Stephen Magro ofm fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Guzeppi fil-Pjan tas-Salvazzjoni”. Kulhadd mistieden.
Fis-7.15pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju tal-Kappillan.

3. L-Erbgha : 6.00pm Inkomplu bl-Erbghat tal-Madonna.

4. Il-Hamis : 9.00am Quddiesa u Treasure Hunt organizzat mill-Abbatini.

5. Il-Gimgha : 7.15pm Purcissjoni tal-Qalb ta’ Gesu’.

6. Il-Hadd : 9.30am Quddiesa bit-Tberik tat-Tfal u tat-Trabi u t-tqassim tal-hobz ta’ Sant’Antnin. Wara ssir Purcissjoni bl-Istatwa ta’ Sant’Antnin, mill-Knisja ghac-Centru.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a) Fis-Sagristija hemm l-envelops tal-Festa biex jitqassmu din il-gimgha mill-Helpers fit-toroq taghhom. Dawn jingabru weekend iehor bid-donazzjonijiet taghkom u jitqassam il-Ktieb tal-Festa.
b) Is-Sibt u l-Hadd, 9 u 10 ta’ Gunju ser jsir Bazaar fil-Kazin mit-8.00am sat-8.00pm. Issibu affarijiet bi prezzijiet irhas.
c) Progett gdid huwa transport b’xejn fil-weekend tal-Festa lejn il-Knisja taghna. Kellmu lil Gwardjan jew lil Brian Vigar.
d) CD gdida fl-okkazjoni tal-Festa bi kliem u muzika tal-Kompozitur Philip Vella. Fiha wkoll l-Innu “Viva Dejjem”. Prezz: 10 Ewro.
e) Coffee Morning nhar il-Hamis fl-10.00am b’risq il-Festa fil-Kazin. Qliegh imur ghar-restawr tal-Ventartali tal-Festa.

Missjoni tal-Ghana : Jeremy Mifsud jirringrazzja lil kull min ta’ donazzjoni f’isem Anja Charity Foundation. B’kollox ingabret is-somma sabiha ta’ €2,328.

Grazzi lil kulhadd. Nitolbu ghalih ghal din l-inizzjattiva nobbli.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

– Kappillan

– 7953 7719.