“Nikkoregu lil Xulxin!’’

1. Il-Gabra Specjali ghal-Knisja Frangiskana tar-Rabat: Kienet 966.55 Ewro.

2. Fr Paul Attard ofm: Jirringrazzja lil KULHADD tas-sehem u l-partecipazzjoni llum f’Jum il-Pussess tal-hatra tieghu bhala Kappillan. Il-Motto li ghazel ghal Parrocca huwa: “Let Go, Let God”. Naddottawh ghax jghinna zgur!

3. Il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja: Talbitna biex sal-1 t’Ottubru jsir Talb ghall-Holqien. Fl-4 ta’ Ottubru (Festa ta’ San Frangisk t’Assisi), flimkien ma’ Nature Trust u l-Kunsill Ekumeniku ser isir Seminar fuq il-Laudato Si.

4. Registrazzjoni tat-Tfal Katekizmu 2017 – 2018:
a) Ghat-Tfal, l-antiki u l-godda ser issir nhar it-Tnejn 11 + 18 ta’ Settembru bejn il-5pm u s-7pm.
b) Duttrina tibda t-Tnejn 9 t’Ottubru, l-Erbgha 11 t’Ottubru u l-Hamis 12 t’Ottubru. Jithallas il-Ktieb biss. Din is-sena se jkollna wkoll il-Klassi tal-Pre-Precett li jhallsu 2 Ewro ghal photocopies. Tittehdilhom l-attendenza u fl-ahhar tas-sena jinghataw certifikat.
c) L-Ilbies tal-Precett ser jerga’ jkun dak Tradizzjonali. Nitlobkom tixtru lbies semplici.
d) Laqgha ghal genituri fil-Knisja ser tkun it-Tnejn 2 ta Ottubru fis-7pm.

5. Kors Organizzat mill-Kummissjoni tal-Art Imqaddsa: Minn Ottubru sa Dicembru 2017. Hu Kors Organizzat mill-Istitut Agostinjan dwar l-Erezija u l-Ortodossija. Min hu nteressat jara d-Dettalji fin-Notice Board.

6. Il-Kummissjoni Djocesana Tfal: ser torganizza attivita’ nhar il-Gimgha 6 ta’ Ottubru bejn is-6pm u 8pm. Mixja mid-Dar tal-Kleru, B’Kara mall-Ecc.Tieghu Emeritu Pawlu Cremona sal-Knisja ta’ Sta Tereza biex niccelebraw ic-Centinarju mid-dehriet ta’ Fatima.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm

Kappillan
7953 7719.