“Jiena Maghkom Dejjem’’: Il-Logo gdid tal-Parrocca

1. Il-Pasta Night: B’risq il-kunvent kienet 830 Ewro. U l-Gabra Specjali ta’ Ottubru kienet 487.46. Nirringrazzjawkom.

2. Bolol tac-Centinarji bil-Logo Ufficcjali: Ikkuntatjaw lil Brian Vigar.

3. Festa ta’ San Frangisk ta’ Assisi Patrun tal-Ambjent: Mil-10 sal-15 ta’ Ottubru 2017.
Segwu l-Programm. Is-Sibt: Purcissjoni. Il-Hadd: Tberik tal-Annimali.

4. L-Erbgha, 11 ta’ Ottubru: 6:30pm – Youth Fest Frangiskan. Isir Talb fil-Kappella tal-Kunvent u Party (disco) fis-Sala taċ-Ċentru San Antnin, bl-ikel u x-xorb. Niltaqaw hdejn il-bieb tal kunvent fit-triq il-Karmnu f’6.20pm.

5. L-Erbgha, 11 ta’ Ottubru: 7.00pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju Parrokkjali.

6. Il-Hamis, 12 ta’ Ottubru: 6.30pm OFS jingabru l-Knisja ghall-Vestizzjoni u l-Professjoni. Ikollhom bankijiet riservati. U drinks wara. It-Tlieta m’hemmx laqgha.

7. Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru: Bejn id-9.00am u l-4.00pm ser issir ‘Free Carwash’ mal-genb tal-knisja fejn is-Sala Padova. Donazzjonijiet jigu accettati.

8. Il-Hadd, 15 ta’ Ottubru: 1.00pm Ikla ghal-Festa ta’ San Fran[isk. €15 l-kbar u €8 it-tfal. Bookings ghand Brian Vigar. 6.30pm Quddiesa minn Fr Ramon Farrugia.

9. Bazaar fl-ahhar weekend ta’ Ottubru u l-ewwel weekend ta’ Novembru:
Min jixtieq jipprovdi affarijiet gentilment cemplu fuq in-no. li hemm fin-Notice Board tal-Knisja.

10. Bookings ghal Quddies tal-Mejtin 2018: Fis-Sagristija jew l-Ufficcju Parrokkjali.

11. Il-Kunsill u l-SOS Malta qed joffri servizz lill-Anzjani: Kif tista’ ma’ ccempilx!

12. Avvizi tal-Parrocca jkunu fin-Notice Board jew fil-Website tal-Parrocca: sacrocuorsliema.com

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan