It-Trasfigurazzjoni ta’ Gesu’

Prima Messa Solenni ta’ Fr Clive Camilleri ofm: Il-Gimgha, 25 ta’ Awwissu, St Elena, B’Kara. Inzommuh fit-talb taghna.

2. Biex inzejjnu l-Artal ghat-3 ta’ Settembru, il-Pussess tal-Kappillan: Napprezzaw li min ghandu weraq bhal belladonna, etc: gentilment igibulna ftit fl-ahhar gimgha ta’ Awwissu.

3. Morda u Anzjani: Il-Parrocca tipprovdi servizz ta’ Tqarbin lil Morda darbtejn fil-gimgha. U l-Ewwel Gimgha tax-xahar nohorgu l-Patrijieti nduru l-Morda kollha tal-Parrocca ghal Qrar u Tqarbin, P.Norbert, P.Eddie, P.Clive, Fra Lorrie u l-Kappillan. Jekk tkunu tafu b’xi morda li ma’ jircevux dan is-servizz, nitlobkom biex tavvicinaw lil Kappillan bid-dettalji.

4. Servizz iehor : Jekk ghandna Parruccani li huma qed jaghmlu xi Programm ta’ Rijabilitazzjoni, forsi il-habs jew l-Isptar, jew f’xi Home, jew ghaddejjin b’xi kura, etc, gentilment ghaddu l-Informazzjoni lil Kappillan.

5. Gurnata Ghawdex, it-Tlieta, 29 ta’ Awwissu: Tluq fit-7.45am mis-Savoy Terminus. Quddiesa ta’ Pinu, ic-Citadella u Marsalforn. Prezz: 25 Ewro bl-ikel u transport. Vapur mhux inkluz.

6. Water Games ghat-Tfal nhar is-Sibt, 2 ta’ Settembru: Prezz: 10 Ewro ghal loghob, snack u candy floss. Organizzata mill-Kummissjoni Festi. Qliegh ghat-Tfal u l-Abbatini tal-Parrocca. Biljetti: Fr Clive jew Brian Vigar.

7. Handyman: Il-Kappillan japprezza jekk hawn min jista’ joffri ftit hin Volontarju ghal maintenance u xoghol hafif fl-Ufficcju Parrokkjali.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Amministratur Parrokkjali
7953 7719.