Gesu’ irid ifejjaqna!

1. Nhar ta’ Tlieta 6 ta’ Frar, L-OFS : Ser jorganizza Tahdida pubblika minn Peter Darmani fis-6.30pm fis-Sala tal-OFS hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Tema: “Mixja ta’ talb madwar id-dar ghal zmien ir-Randan”. L-istedina hi miftuha ghal pubbliku:
a. Bhala mezz ta’ taghlim u formazzjoni spiritwali.
b. U bhala sejha biex ikun hemm min jissieheb mall-OFS.

2. L-Erbgha 7 ta’ Frar : 6.45pm Laqgha tal-Ushers hdejn l-Ufficcju Parrokkjali.

3. Il-Gimg]a 9 ta’ Frar : 7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokjali.

4. Il-Gimgha 9 u s-Sibt 10 ta’ Frar : Festa ta’ San Pawl. Il-Quddies ikun bhal weekend.

Il-Gimg]a fil-5.00pm u fis-6.30pm. Is-Sibt ikollna Quddies bhal Hadd.

5. Mit-18 sal-25 ta’ Frar : Zjara Frangiskana fil-Parrocca taghna. L-istreet leaders huma mitlubin jigbru l-Programmi taz-zjara mis-Sagristija biex iqassmuhom fid-djar matul din il-gimgha.

6. Il-Website tal-Parrocca hija: sacrocuorsliema.com Fejn hemm ‘Liturgija’ ghandkom issibu il-videos tal-Qari tal-Hdud. (http://sacrocuorsliema.com/il-5-Hadd-ta- matul-is-sena-b-minn-elizabeth-farrugia-2/

7. Il-Pre Teens qed jistiednu liz-zghazagh ‘il fuq minn 11-il sena : Ghal Tahdita mill-Pulizija mit-taqsima tas-Cyber Crime li ser issir nhar l-Erbgha, 14 ta’ Marzu fis-6.00pm fic-Centru ta’ Sant Antnin. Tahdita interessanti fuq is-Cyber Bullying u kif nipprotegu ruhna fuq l-Internet. Il-pulizija hi disposta li anke titkellem u taghti pariri lil-genituri/guardians.

8. Kummissjoni Festi tavza :
a. Dan il-Weekend qed isir ‘Cake Sale’ fuq iz-Zuntier waqt il-hinijiet tal-quddies. Issibu cakes home made ghal bejgh u affarijiet o]ra.
b. L-Erbgha u l-Hadd ser isir Bingo fil-Kazin. Il-qliegh se jmur ghar-restawr tal-Ventartali li jintramaw fi zmien il-Festa.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

7953 7719.