Id-Dielja u l-Frieghi.

1. It-Tlieta : 1 ta’ Mejju hija Festa Pubblika ta’ San Guzepp Haddiem. Il-Quddies ikun bhal fost il-Gimgha. Nawguraw il-festa t-tajba lil haddiemakollha.

7.00pm L-OFS ser jorganizza tahdita minn Joe Gatt dwar “Imxewfuq  il-passi ta’ Frangisku”. Jiltaqhu fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

2. Il-Gimgha: L-1 Gimgha tax-Xahar. Fil-ghodu l-Patrijiet johorgu ghal Qrar u t-Tqarbin lil morda u lil anzjani fi djarhom.
7.00pm Adorazzjoni. Inheggu lil Gruppi u l-Ghaqdiet biex jattendu.

3. Il-Hadd: 6 ta’ Mejju, Seminar organizzat mill-Parrocci ta’ Tas-Sliema bi preparazzjoni ghas-Sagrament tal-Grizma. Is-Seminar se jsir fl-Iskola ta’ St Dorothy’s, Triq Depiro, tas-Sliema ghall-Genituri/Kustodji u Parrini. Jibda fl-9.45am. Dettalji ssibuhom fic-Cirkulari li ntbaghtet fid-djar. Importanti li kulhadd jattendi fil-hin.

Il-Grizma fil-Parrocca taghna se tigi amministrata nhar il-Hadd 18 ta’ Novembru 2018.

4. Tberik : Temmejnih. Min ghadu ma berikx, jaghmel appuntament maghna.

5. Lourdes: L-G]hqda Djocesana ghat-Trasport tal-Morda f’Lourdes ser torganizza l-Pellegrinagg mis-16 sal-20 ta’ Lulju 2018. Min hu nteressat (morda, voluntiera u pellegrini), Cemplu 7922 6606.

6. Zumba: Fic-Centru Sant’Antnin ghal min hu ‘l fuq minn 50 sena. Jibda nhar l-Erbgha 9 ta’ Mejju mis-7.00pm sat-8.00pm. Tmexxih Nicola Fenech. L-ewwel lezzjoni ‘free of charge’.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a. Coffee Morning l-1 ta’ Mejju fil-Bitha tal-Kazin Sliema fl-10am.
b. Mill-1 Hadd ta’ Mejju, l-Bingo tal-Hadd jibda jsir fis-7.30pm. Il-qliegh imur ghar-restawr tal-Ventartali tal-Knisja.
c. Is-Sibt 5 ta’ Mejju, isir Free Carwash mal-genb tal-knisja bejn id-9.00am u t-3.00pm. Donazzjonijiet jigu accettati.
d. Pellegrinaggi ghal Lourdes u Catania. Fadal l-ahhar 5 postijiet.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Tel – 79537719.