“Jien qaddej umli taghkom’’

Jum il-Pussess mill-E.T. Mons Charles J. Scicluna

1. Fr Paul Attard ofm: Jiehu l-opportunita’ li Jirringrazzja lil kulhadd tas-sehem u l-partecipazzjoni llum f’Jum il-Pussess tal-hatra tieghu b]ala Kappillan. Raghaj bla naghag mhu xejn u naghag bla Raghajja m’huma xejn. Grazzi tal-imhabba u s-sapport li taghtuna lilna l-Patrijiet is-sena kollha. Komplu itolbu ghalina.

2. Nhar il-Gimgha, 8 ta’ Settembru: Festa tal-Vitoria. Quddies bhal fost il-gimgha.

3. Nhar is-Sibt, 9 ta’ Settembru: 8.30am BBQ fil-bitha tal-Kunvent : Prezz: 12 Ewro bl-ikel, softdrinks, inbid u dezerta. Tfal taht 12-il sena b’xejn. Bookings miftuha.

4. Il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja: Qed tohloq kuxjenza dwar il-holqien. L-1 ta’ Settembru huwa Jum il-Harsien tal-Ambjent (maghzul mill-Papa). Ghalhekk sal-1 t’Ottubru jsir Talb ghall-holqien. Fl-4 ta’ Ottubru (Festa ta’ San Frangisk t’Assisi), flimkien ma’ Nature Trust u l-Kunsill Ekumeniku ser isir Seminar fuq il-Laudato Si.

5. Vaccin tal-Influwenza 2017: Min hu nteressat, jikkuntattja lil Kunsill Lokali – Sliema.

6. Serata {ie] tas-Sliema 2017: Il-Kunsill Lokali Sliema se jtella’ t-tielet edizzjoni tas-Sliema, Wirt u Niesha 2017 nhar l-Erbgha 25 ta’ Ottubru fis-7.00pm fit-Teatru Salesjani tas-Sliema. Bhalissa qed jintbaghtu formoli tan-Nominazzjonijiet fid-djar. Sa nhar l-Erbgha 6 ta’ Settembru tistghu tinnominaw lil xi Persuna biex din is-sena Jiehu/Tiehu l-Premju {ie] tas-Sliema. Formoli jistghu jingabru mill-Kunsill Lokali Sliema.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Amministratur Parrokkjali
7953 7719.